ประกาศรายชื่อ

น้องใหม่ของดีแทค
ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด

 • ชื่อที่ได้รับ
  การคัดเลือก

  ผู้ที่ส่งชื่อนี้เข้ามาในระบบเป็นคนแรก

 • ดี๊...ดี

  สัญชัย ศ.

  087493XXXX

 • วันสุข

  กิตติพงศ์ เ.

  089619XXXX

 • ฟ้าใส

  วรัทภพ อ.

  081416XXXX

 • ซนซน

  กฤตติยากร แ.

  061960XXXX

 • ตัว d

  ประเสริฐ ธ.

  096685XXXX

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมสนุก กิจกรรม “น้องยังไม่มีชื่อ”

ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 • ผู้ใช้บริการทุกเครือข่ายสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

การส่งประกวดชื่อน้องใหม่ของดีแทค

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมตั้งชื่อให้น้องใหม่ของดีแทค พร้อมทั้งกรอกข้อมูล ได้แก่ ชื่อน้องใหม่ของดีแทคที่คุณตั้งขึ้น, ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
 • สามารถเสนอชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ชื่อที่เสนอจะต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ และไม่เคยจดลิขสิทธิ์ใด ๆ
 • เสนอชื่อได้ 1 ชื่อ/ท่าน/หมายเลขโทรศัพท์

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. เป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นดีแทค เหมาะสมกับบุคลิกของน้องที่ขี้เล่น ใจดี และมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช้คำหยาบคายหรือส่อเสียดใด ๆ (10 คะแนน)
 2. เป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหู เข้าใจง่าย (5 คะแนน)
 3. เป็นชื่อที่มีความหมายดี (5 คะแนน)
  • ชื่อที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของดีแทค
  • ชื่อทุกชื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอ ดีแทคขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ชื่อน้องใหม่ของดีแทคที่ได้รับการคัดเลือกได้ถูกส่งมาจากผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน คณะกรรมการจะคัดเลือกและให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาในระบบเป็นคนแรกเท่านั้น

การประกาศผลและขั้นตอนการรับรางวัล

 • คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกชื่อน้องใหม่ของดีแทคที่โดนใจและถูกต้องตามกติกาทั้งหมด จำนวน 5 รายชื่อ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
 • ของรางวัลสำหรับรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Samsung Galaxy S20 จำนวน 5 เครื่อง (1 เครื่อง/ท่าน/หมายเลขโทรศัพท์)
 • ประกาศรายชื่อในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ดีแทค และ dtac Facebook
 • ผู้ได้รับรางวัล 1 หมายเลขโทรศัพท์ จะได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
 • ทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 หากไม่สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารับรางวัลที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ตามวันและเวลาที่ทีมงานได้แจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์
 • รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของดีแทค, บริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินรายการ, บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้ส่งชื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หรือสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก