dtac WiFi calling | VoWiFi

wifi calling คืออะไร

บริการที่ช่วยให้สามารถโทรและรับสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยคิดค่าบริการเหมือนการโทรศัพท์ปกติตามอัตราแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ สามารถใช้ได้ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน

Wifi calling ดีอย่างไร

โทรเข้า-รับสาย
ทุกที่ทั่วโลกผ่านสัญญาณ WiFi
แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

สะดวก รับสาย-โทรออก
ได้ทุกเครื่องเหมือนอยู่เมืองไทย

ประหยัด ค่าบริการตามปกติ
ตามแพ็กเกจที่เรามี
เหมือนอยู่เมืองไทย

สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

iPhone

Samsung

Sony

Huawei

วิธีการตั้งค่าใช้งาน

อัตราค่าบริการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

โทรออก

ตามแพ็กเกจที่ใช้งานปัจจุบัน

รับสาย

ฟรี