ศูนย์รวมบริการใจดี

บริการใจดี

มีให้เลือกใช้มากมาย สบายใจทุกการใช้งาน

 1. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *111# 
 2. อัตราค่าบริการ

  • 35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • ค่าแพ็กเกจ 32 บาท
   • ค่าธรรมเนียม 3 บาท
 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการที่จะสามารถสมัครบริการได้ ต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปนับตั้งแต่เปิดใช้หมายเลขที่จะขอรับบริการ และมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด 20 บาทขึ้นไป
  • เมื่อสมัครสำเร็จ ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 6 Mbps ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยเริ่มใช้บริการได้เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการใช้บริการจากระบบ
  • ขณะสมัครบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่สมัครใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีวงเงินยืมคงเหลือที่สามารถยืมได้ตั้งแต่ 32 บาท ขึ้นไป
  • การสมัครบริการใจดีให้ยืมเน็ต ไม่มีการเพิ่มวันใช้งาน
  • เมื่อผู้ใช้บริการสมัครบริการสำเร็จแล้ว ในการเติมเงินครั้งถัดไป ระบบจะทำการตัดเงินที่เติมเข้ามาเป็นจำนวน 35 บาท (ค่าแพ็กเกจบริการเสริม 32 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 3 บาท) เป็นค่าบริการ โดยระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • หากผู้ใช้บริการทำการยกเลิกบริการใจดีให้ยืมเน็ต จะมีผลเป็นการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากบริการนี้
  • ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์, บิททอร์เรนต์ ,ฮอตสปอต หรือการรับส่งไฟล์ที่อาจส่งผลต่อการใช้งานโดยรวม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม
 1. วิธีใช้งาน

  • บริการด่วนพิเศษ(USSD) กด *110* ค่ายืมที่ต้องการ (หลักสิบ เช่น 10,20)# หรือ โทร *110# เพื่อยืม 40 บาท
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1010
  • บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่สามารถยืมได้ โทร *110*0#
 2. อัตราค่าบริการ

  • ยืม 10 ,20 ,30 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท
  • ยืม 40,50 บาท ค่าธรรมเนียม 3 บาท
  • ยืม 60 บาท ค่าธรรมเนียม 4 บาท
  • ยืม 70 ,80 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท
  • ยืม 90,100 บาท ค่าธรรมเนียม 6 บาท
 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปนับแต่เปิดใช้บริการ และมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด 20 บาทขึ้นไป
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักตั้งแต่ 0 บาท ขึ้นไป
  • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกยอดเงินที่ต้องการยืมได้ตามที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย
  • ระบบจะเติมเงินตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการทำรายการเข้ามา โดยไม่เพิ่มวันใช้งาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันการเติมเงินภายใน 24 ชั่วโม
  • ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการตามยอดเงินที่ทำการยืมต่อครั้ง โดยค่าบริการจะถูกหักหลังการเติมเงินครั้งถัดไป ระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม
 1. วิธีใช้งาน

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *112* เบอร์มือถือผู้รับโอน 10หลัก จำนวนเงินที่ต้องการโอน(20ถึง200บาท)#
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร.*1012
  • บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
 2. อัตราค่าบริการ

  ค่าธรรมเนียมครั้งละ 2 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการสามารถโอนได้เฉพาะมูลค่าเงินคงเหลือในระบบได้ตั้งแต่ 20 – 200 บาทต่อครั้ง โดยไม่สามารถโอนวันคงเหลือได้
  • ทั้งนี้สามารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 400 บาทต่อเดือนปฏิทิน
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ มีมูลค่าเงินคงเหลือเพียงพอกับจำนวนเงินที่โอนรวมค่าบริการ และมียอดคงเหลือหลังจากโอนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า 10 บาท
  • ผู้โอนที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม แม้จะยังมียอดค้างชำระ สามารถใช้บริการได้ ถ้ามียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอตามเงื่อนไขของบริการ
  • ผู้โอน และผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแทค ที่มีสถานะปกติและมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 1. วิธีใช้งาน

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *113* จำนวนวันที่ต้องการ (30วัน/90วัน/180วัน)#
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1013
  • บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
 2. อัตราค่าบริการ

  • ขอวัน 30 วัน ค่าธรรมเนียม 2 บาท
  • ขอวัน 90 วัน ค่าธรรมเนียม 6 บาท
  • ขอวัน 120 วัน ค่าธรรมเนียม 12 บาท
  • อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ และต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถมีวันใช้งานสะสมสูงสุดไม่เกิน 365 วันหลังจากใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม จะต้องคืนเงินให้ยืมพร้อมค่าบริการ และไม่มียอดค้างชำระก่อนใช้บริการนี้
 1. วิธีใช้งาน

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *114* เบอร์มือถือปลายทาง 10 หลัก #
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1014
 2. อัตราค่าบริการ

  ไม่มีค่าธรรมเนียม

 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • กรณีลูกค้าแบบเติมเงินที่มีสถานะปกติที่ยังมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1วัน และต้องมียอดเงินคงเหลือไม่เกิน 5 บาท รวมถึงจำนวนเงินติดลบสามารถใช้บริการได้
  • กรณีลูกค้าแบบเติมเงินที่มีสถานะที่ไม่มีวันคงเหลือ ไม่สามารถโทรออกได้
  • ในเดือนนั้นๆ ยังคงเหลือสิทธิในการใช้บริการนี้ ซึ่งสิทธิในการใช้บริการเป็น 30 ครั้งต่อเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม
 1. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *117#
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1017
 2. อัตราค่าบริการ

  ค่าธรรมเนียมครั้งละ 1 บาท

 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
  • รับสิทธิ์ได้วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง / เดือน
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดเงินคงเหลือไม่เกิน 5 บาท
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่เปิดเบอร์ในระบบ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการจะต้องรอรับ SMS ยืนยันก่อนเริ่มใช้งาน
 1. วิธีใช้งาน

  • โทร *1021
  • ยื่นมือถือให้ฝรั่งคุยกับพนักงานของดีแทคเติมเงิน พนักงานจะเป็นล่ามแปลให้
  • ให้บริการทั้งการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  • แปลภาษาที่ใช้สนทนาทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่ทางการค้า และ ไม่รวมศัพท์เฉพาะเช่น ศัพท์การแพทย์
 2. อัตราค่าบริการ

  ค่าธรรมเนียมคิดตามโปรโมชั่นค่าโทรที่ใช้งานอยู่

 1. วิธีใช้งาน

  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *7102
  • สมัครครั้งเดียว หลังจากสมัครเสร็จแล้วทุกครั้งที่ทำการโทรออกจะได้ยินเสียงรายงานเมื่อเลขปลายทางที่โทรไปเป็นเบอร์ดีแทค เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับโปรโมชั่นการโทรในเครือข่าย หรือซูเปอร์เมาท์
 2. อัตราค่าบริการ

  ไม่มีค่าธรรมเนียม