ดีแทค กับความยั่งยืน

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ ดีแทคได้ยึดถือหลักการ ‘ทำในสิ่งที่ถูกต้อง’ หรือ Do the Right Thing ควบคู่ไปกับการ ‘สร้างคุณค่าร่วม’ หรือ Creating Shared Value (CSV) ให้แก่สังคมไทย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของดีแทค ‘สร้างไทยให้แกร่ง’ และการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำทั้งในและนอกประเทศ

โครงการ Smart Farmer

ในปี 2561 ดีแทคยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของเกษตรกรรายย่อยควบคู่ไปกับการสร้างทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โดยโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Smart Farmer ดังนี้

ข่าวและกิจกรรมของเรา

ติดต่อเรา

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap