เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

 

ที่ดีแทค เราไม่ทนต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เราดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลสูงสุด รวมทั้งในการทำงานกับพันธมิตรและคู่ค้าด้วย  มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในความถูกต้องและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการปฏิบัติของพนักงานในทุกระดับ และประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ เพราะที่ดีแทค เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

 

รู้หรือไม่! แค่ปรับจอให้เป็นขาวดำก็ประหยัดพลังงานไปถึง 20% คุณก็มีส่วนในการช่วยลดสภาวะอากาศรวนได้!

เราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จาก รายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI)  ในปี 2564 ประเทศไทยถูกจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันอยู่ลำดับที่ 110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งลดลงกว่า 6 อันดับจากปี 2563 รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองและกลุ่มทุนในภาคเอกชน เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วโลก

 

 

 

ที่ดีแทค เรามองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการทำลายการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า

 

 ต้านทุจริตด้วย 

 ดีแทคธรรมาภิบาล 

 
 

นับตั้งแต่ปี 2546 ดีแทคได้ประกาศใช้ดีแทคธรรมาภิบาล (Code of Conduct) ซึ่งเป็นแนวทางให้พนักงานในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจในการทำธุรกิจในแต่ละวัน และช่วยปกป้องชื่อเสียงขององค์กร โดยประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
 

1. เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกติกา

2. เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา

3. เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์

4. เราต้องรายงานสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

 

 

นโยบายงดรับของขวัญ

 
ดีแทคไม่อนุญาตให้พนักงาน ‘ให้’ และ ‘รับ’ สิ่งของใดๆ จากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อรับประกันว่าการดำเนินการของบริษัทจะอยู่บนมาตรฐานจริยธรรม ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ การมอบของขวัญตามมารยาทและประเพณีทางธุรกิจสามารถกระทำได้ โดยของขวัญนั้นต้องมีโลโก้ดีแทคและมีมูลค่าไม่เกินที่กำหนด
 
 

นโยบายการสนันสนุนและร่วมมือทางการตลาด และการบริจาค

 
ทุกหน่วยงานที่ขอรับการบริจาคเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (donation) จากดีแทค จะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคนั้นจะสร้างประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริง และไม่เป็นช่องทางการกระทำทุจริต
 
 

ช่องทาง Integrity Hotline

 
หนึ่งในเครื่องมือต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เราได้ให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการเปิดรับแจ้งเบาะแสการทุจริต การละเมิดดีแทคธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องหรือพบเห็น โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ผ่านเว็บไซต์ https://telenorgroup.integrityline.com/frontpage