Filter By
dtac Responsible Business Pillars
Project
Short description
Standard Mapping & UNSDG Links
ภาพรวมบริษัท
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (dtac)
 • GRI 102-1 Name of the organization
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการให้บริการโทรคมนาคมที่หลากหลาย ผ่านบริษัทย่อยและร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ - บริการอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile internet) - บริการเสียง (voice) - บริการรับส่งข้อความ (SMS/MMS) - บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ - บริการเสริมอื่นๆ ผ่านทางบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริการเสียงเรียกเข้าและดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น เกมส์ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดบโลกต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อที่ของดีแทคและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร
 • GRI 102-2 Activities, brands, products, and services
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ที่อยู่สำนักงานใหญ่บริษัท 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • GRI 102-3 Location of headquarters
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศ มีสำนักงานใหญ่ 1 แห่งในกรุงเทพฯ และสำนักงานภูมิภาค 4 แห่ง บริษัทมีศูนย์บริการลูกค้าจำนวน 400 แห่ง และมีสถานีฐานจำนวน 103,000 สถานีฐานทั่วประเทศ
 • GRI 102-4 Location of operations
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ข้อมูลบริษัท - ดูที่ รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 21
 • GRI 102-5 Ownership and legal form
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ - ลูกค้าระบบรายเดือน มีผู้ใช้งาน 6.2 ล้านเลขหมาย - ลูกค้าระบบเติมเงิน มีผู้ใช้งาน 13.4 ล้านเลขหมาย - ลูกค้าธุรกิจ (B2B)
 • GRI 102-6 Markets served
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทมีพนักงานประจำ ที่รับอัตรค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ จำนวนทั้งสิ้น 2,844 คน รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก – ดูที่รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 33
 • GRI 102-7 Scale of the organization
 • GRI 102: General Disclosures 2016
Information on employees and other workers ดูได้ที่เว็บไซด์ dtac Responsible Business
 • GRI 102-8 Information on employees and other workers
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทมีธุรกิจหลักคือการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายสัญญาณสำหรับการใช้โทรศีพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยในปี 2564 บริษัทได้กำหนดแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์โดยเน้นเรื่องการขยายโครงข่ายสัญญาณและช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรยุคใหม่ มีความคล่องตัวและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • GRI 102-9 Supply chain
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ในปี 2564 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการโทรคมนาคม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 • GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทยึดหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001
 • GRI 102-11 Precautionary Principle or approach
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทยึดหลัก UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP) เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
 • GRI 102-12 External initiatives
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และยึดหลักหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
 • GRI 102-13 Membership of associations
 • GRI 102: General Disclosures 2016
สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ดูที่ รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 5
 • GRI 102-14 Statement from senior decision-maker
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทมีจุดมุ่งหมาย (brand purpose) คือ เสริมสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง เชื่อมต่อคุณกับทุกสิ่งที่สำคัญ (Empower Societies. Connecting You to What Matters Most.)
 • GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ดีแทคธรรมาภิบาล บริษัทได้จัดทำ ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของดีแทค บังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อกังวล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีประเด็นสำคัญที่สะท้อนมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล เช่น การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้า การรักษาความลับ การจัดการกับข้อมูล สิทธิลูกจ้าง สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน รวมถึงการรักษาจริยธรรมด้านการเงินและการฉ้อโกง เป็นต้น ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ฉบับปัจจุบันมีหลักการสำคัญ 4 ประการที่จะทำให้การดำเนินงานระหว่างดีแทคและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ได้แก่ 1. เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกติกา 2. เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา 3. เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ 4. เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ในปีพ.ศ. 2564 พนักงานทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบคอร์สออนไลน์ และผล Integrity Index จากผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคือ ร้อยละ 95 เพื่อให้ ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ ถูกนำไปปฏิบัติจริง บริษัทได้มีการออกแบบและจัดตั้งกลไกต่างๆ เพื่อรองรับ ดังนี้ - หน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร บริษัทจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่สื่อสารฝึกอบรม และให้ความรู้ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตาม‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหัวข้อต่างๆ • ช่องทางการสื่อสาร บริษัทได้สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อขอข้อมูล คำแนะนำ รวมไปถึงการแจ้งสถานการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืน ละเมิด หรือไม่เป็นไปตาม ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ โดยพนักงานสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูและและจริยธรรมองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาตามสานงานได้โดยตรง 2. แจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ http://dtac.ethicspoint.com ซึ่งดำเนินการโดย NAVEX Global, Inc. ในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยช่องทางดังกล่าวเปิดให้ลูกค้า บริษัทคู่ค้า บริษัทผู้จัดหาสินค้าและบริการ และบุคคลทั่วไปด้วย ไม่จำกัดเพียงพนักงานเท่านั้น ทั้งนี้ รายงานทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ ผู้รายงานสามารถเลือกรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ และจะไม่มีการบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รายงาน เช่น IP Address และหมายเลขโทรศัพท์ แต่อย่างใด
 • GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
 • GRI 102: General Disclosures 2016
 • SDG16
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ - ดูที่ รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 78
 • GRI 102-18 Governance structure
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ - ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน - พนักงาน - ชุมชนและสังคม - ลูกค้า - บริษัทคู่ค้า - หน่วยงานภาครัฐ - หน่วยงานกำกับดูแล
 • GRI 102-40 List of stakeholder groups
 • GRI 102: General Disclosures 2016
คณะสภาผู้แทนพนักงานดีแทค บริษัทจัดให้มี “คณะสภาผู้แทนพนักงานดีแทค” หรือ dtac People Council คือกลุ่มพนักงาน 5-7 คนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยพนักงานบริษัท มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปีนับจากวันที่ได้รับเลือก ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มีหน้าที่หลักคือเป็นผู้แทนของพนักงานเพื่อทำงานร่วมกับผู้แทนจากแผนกต่างๆ โดยให้ข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อให้บริษัทนำไปจัดสรรสวัสดิการและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพื่อให้สวัสดิการที่มีอยู่บังคับใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์แก่พนักงานทุกระดับเท่าเทียมกัน ในปี 2564 สภาพนักงานได้ดำเนินงานเพื่อรับฟังปัญหาและเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากบริษัทเพื่อเจรจาและร่วมหาวิธีช่วยเหลือพนักงาน โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นคือ การเข้าร่วมเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือพนักงานทุกระดับที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และสนับสนุนบริษัทในการจัดสรรชุม home isolation kit ชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงานทั่วประเทศอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้มีการเจรจาเสนอให้เปลี่ยนสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปี จากเดิมที่พนักงานทุกคนจะต้องมาตรวจที่บริษัทสำนักงานใหญ่หรือตามโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น ไปเป็นให้พนักงานสามารถไปรับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลตามพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สะดวกมากขึ้น ซึ่งการเจรจาเพื่อปรับรูปแบบสวัสดิการการตรวจสุขภาพนี้มีผลกับพนักงานทุกคน คิดเป็น 100% ของพนักงานที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว
 • GRI 102-41 Collective bargaining agreements
 • GRI 102: General Disclosures 2016
 • SDG3
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้สร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างแท้จริงตามหลักปฏิบัติในนโยบายด้านความยั่งยืน บริษัทจึงได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล โดยบริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ด้วย บริษัทได้มีวิธีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเริ่มจากการระบุประเด็นสำคัญทางธุรกิจ (materiality) และประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 • GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders
 • GRI 102: General Disclosures 2016
การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ดูที่ รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 41-47
 • GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement
 • GRI 102: General Disclosures 2016
การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ดูที่ รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 41-47
 • GRI 102-44 Key topics and concerns raised
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชัน บิซซิเนส จำกัด และ (2) บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด ทั้งนี้โครงสร้างนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ซึ่งมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 9 บริษัทเนื่องจากบริษัท เพย์สบาย จำกัด ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว รายชื่อและข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - ดูที่ รายงานประจำปี (One Report) 2564 หน้า 32
 • GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทได้มีการระบุประเด็นที่เกี่ยวกับ ESG ที่เป็นสารัตถภาพ (ESG materiality) โดยทำการศึกษาผลการประเมิน ESG materiality จากปีก่อนหน้า เมกาเทรนด์และความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรคมนาคม นโยบายภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล ควบคู่ไปกับการสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อกังวลต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การเข้าร่วมเวทีสาธารณะ (public forum) และการประมวลข้อมูลจากข้อร้องเรียนผ่านทาง dtac call center 1678, dtac Integrity Hotline และ dtac OpenTalk จากกระบวนการดังกล่าว บริษัทสามารถระบุประเด็นที่เป็นสารัตถภาพได้ 7 ประเด็น ได้แก่ ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกรวน สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยในที่ทำงานและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริษัทในปี 2563 ซึ่งได้ให้จัดทำรายงานที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อระบุประเด็นดังกล่าว พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงเป้าหมายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเด็นในปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้จัดทำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน “Responsible Business Conduct 2021-2023” หรือ “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ” ที่ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2564-2566 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น ESG materiality และบริษัทได้นำไปเป็นรากฐานของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เน้นเรื่องการสร้างองค์กรยุคใหม่และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สังคม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม Responsible Business Conduct 2021-2023 ประกอบด้วยการดำเนินงานใน 7 เสาหลัก ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล (governance and compliance) 2) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (personal data privacy) 3) การสร้างสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (digital inclusion) 4) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (supply chain sustainability) 5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกรวน (environmental management and climate change) 6) สิทธิมนุษยชน (human rights) 7) ความปลอดภัยในที่ทำงานและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน (workplace health, safety and employee wellbeing)
 • GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทได้มีการระบุประเด็นที่เกี่ยวกับ ESG ที่เป็นสารัตถภาพ (ESG materiality) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างสังคมดิจิทัลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกรวน สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยในที่ทำงานและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน เมื่อนำมาพิจารณาตามกรอบการรายงาน GRI Standards บริษัทจึงมี GRI Topic Specific Standards ดังต่อไปนี้ - Anti-corruption - Energy - Emissions - Supplier Environmental Assessment - Occupational Health and Safety - Human Rights Assessment - Supplier Social Assessment - Customer Privacy
 • GRI 102-47 List of material topics
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ในปี 2564 บริษัทไม่มีการทำ restatement of information
 • GRI 102-48 Restatements of information
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ในปี 2564 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ
 • GRI 102-49 Changes in reporting
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ข้อมูลในรายงานนี้ครอบคลุมผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีข้อมูลบางส่วนเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • GRI 102-50 Reporting period
 • GRI 102: General Disclosures 2016
รายงานความยั่งยืนก่อนหน้า ครอบคลุมข้อมูลจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • GRI 102-51 Date of most recent report
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทมีการรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นรายปี
 • GRI 102-52 Reporting cycle
 • GRI 102: General Disclosures 2016
ฝ่ายความยั่งยืน ที่อยู่: 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมล: sustainability@dtac.co.th
 • GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทเปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) Standards และกำหนดให้เนื้อหามีความสมบูรณ์สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในรูปแบบการเปิดเผยแบบ Core (This report has been prepared in accordance with GRI Standards: Core Option.)
 • GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
 • GRI 102: General Disclosures 2016
https://www.dtac.co.th/sustainability/th/rb/esg
 • GRI 102-55 GRI content index
 • GRI 102: General Disclosures 2016
บริษัทมีการสอบทานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เปิดเผยในรายงานประจำปี (One Report) 2564 โดย LRQA (Thailand) Ltd. - ดูเอกสารรับรองการสอบทานข้อมูลได้ที่ลิงค์
 • GRI 102-56 External assurance
 • GRI 102: General Disclosures 2016
นโยบายความยั่งยืนที่ดีแทค นโยบายความยั่งยืนที่ดีแทค
Showing 1 to 35 of 35 entries