dtac Responsible Business

ดีแทคเชื่อว่าบริการโทรคมนาคมนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เราเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับวิถีการทำงานภายในองค์กร ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible business) อันจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของดีแทคประกอบด้วย 8 เสาหลัก ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานเสริมศักยภาพการแข่งขันของเรา ทั้งนี้ เพราะดีแทคเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดีเป็นหัวใจสำคัญต่อสิทธิในการดำเนินธุรกิจและจุดมุ่งหมายของเราในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สังคม

 
รู้หรือไม่! แค่ปรับจอให้เป็นขาวดำก็ประหยัดพลังงานไปถึง 20% คุณก็มีส่วนในการช่วยลดสภาวะอากาศรวนได้!