ยกระดับพันธมิตรทางธุรกิจ สู่มาตรฐานที่ยั่งยืน

 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้นมีห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่และซับซ้อน ผู้จัดหาสินค้าและบริการทุกรายในห่วงโซ่อุปทานจึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อีกทั้งการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนจะทำให้เกิดการจ้างงานที่เสมอภาคและเป็นธรรม และการสร้างงานในท้องถิ่น

ดีแทคทำงานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าและบริการและพันธมิตรทางธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงข่ายและเสาสัญญาณ เราจึงต้องมีการตรวจประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับการดำเนินงานของผู้จัดหาสินค้าและบริการ

 

รู้หรือไม่! แค่ปรับจอให้เป็นขาวดำก็ประหยัดพลังงานไปถึง 20% คุณก็มีส่วนในการช่วยลดสภาวะอากาศรวนได้!

ความคาดหวังต่อองค์กรธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด

40% ของธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 
จากการสำรวจของ MIT Center for Transportation and Logistics ในปี 2565 กว่า 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อบริษัทของตนในด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสาเหตุหลักๆ นั้นน่าจะมากฎเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลที่ทวีความเข้มข้นและความตระหนักของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
 
87% ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีการยกระดับหรือรักษาระดับการดำเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากองค์กรขนาดใหญ่ (มีพนักงานจำนวน 10,000 คนขึ้นไป) และ 76 เปอร์เซ็นต์จากองค์กรขนาดเล็ก (มีพนักงานจำนวนน้อยกว่า 100 คน) กล่าวว่าบริษัทของตนมีการยกระดับหรือรักษาระดับการดำเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 จากคู่ค้าสู่คู่คิด 

 เพื่อการทำธุรกิจ 

 อย่างยั่งยืน 

 
ในกระบวนการทำงานผู้จัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงคู่ค้านั้น ดีแทคมีเป้าหมายสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลและถูกสุขลักษณะ และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 
 

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดีแทคจึงได้กำหนดและบังคับใช้หลักการดำเนินธุรกิจของผู้จัดหา (Supplier Conduct Principles: SCP) ซึ่งเปรียบเสมือน Code of Conduct สำหรับผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดีแทคจึงได้กำหนดและบังคับใช้หลักการดำเนินธุรกิจของผู้จัดหา (Supplier Conduct Principles: SCP) ซึ่งเปรียบเสมือน Code of Conduct สำหรับผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

มาตรการในการบังคับใช้
 
  1. ผู้จัดหาสินค้าและบริการทุกรายจะต้องมีการลงนามในเอกสารข้อตกลง Agreement of Responsible Business Conduct (ABC) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลัก SCP
  2. การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอ
  3. การอบรมและยกระดับผู้จัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลัก SCP ได้
  4. การออกตรวจประเมินผู้จัดหาสินค้าและบริการ และการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามหลัก SCP
 
หลักการดำเนินธุรกิจของผู้จัดหา (Supplier Conduct Principles :SCP)
 
SCP 1 ปฏิบัติตามกฎหมาย
SCP 2 ปฏิบัติหลักสิทธิมนุษยชน
SCP 3 เคารพหลักสิทธิแรงงานและเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรม
SCP 4 สร้างสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยให้พนักงาน
SCP 5 ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SCP 6 หลีกเลี่ยงการจัดหาแร่อย่างไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย
SCP 7 เคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก
SCP 8 ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
 

 Zero Incident 

 ยกระดับอุตสาหกรรม 

 โทรคมนาคม 

"การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น เราต้องนำนโยบายและแนวปฏิบัติของเราไปบังคับใช้กับคู่ค้าและผู้รับเหมารายย่อยระดับที่ 2 และ 3 ที่ปฏิบัติงานในนามของเราด้วย แม้ผู้รับเหมารายนั้นๆ จะไม่ใช่คู่สัญญากับ BBtec โดยตรง เราเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนครูที่เข้าไปทำหน้าที่สร้างความตระหนักให้กับคู่ค้าของเรา แต่ขณะเดียวกันก็ให้พวกเขาทำหน้าที่ตรวจสอบกันเองด้วย"

นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด

"การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น เราต้องนำนโยบายและแนวปฏิบัติของเราไปบังคับใช้กับคู่ค้าและผู้รับเหมารายย่อยระดับที่ 2 และ 3 ที่ปฏิบัติงานในนามของเราด้วย แม้ผู้รับเหมารายนั้นๆ จะไม่ใช่คู่สัญญากับ BBtec โดยตรง เราเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนครูที่เข้าไปทำหน้าที่สร้างความตระหนักให้กับคู่ค้าของเรา แต่ขณะเดียวกันก็ให้พวกเขาทำหน้าที่ตรวจสอบกันเองด้วย"
หนึ่งในความท้าทายสำคัญของดีแทคท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 คือการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทีมงานและคู่ค้าในส่วนปฏิบัติการโครงข่าย และหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญของบริษัทนั้นคือ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBtec) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาเสาสัญญาณให้ดีแทคมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยที่ผ่านมา บริษัท BBtec ได้มีการกำหนดเป้าหมายยกระดับการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานร่วมกับดีแทคอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของคนทำงานและป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงหรือการเสียชีวิตในห่วงโซ่อุปทาน
 
อ่านต่อที่ dtacblog.co