คณะผู้บริหารลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

ปัญญา เวชบรรยงรัต
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด

ดิลิป ปาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ปานเทพย์ นิลสินธพ
รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล