คณะผู้บริหารลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

สิทธิโชค นพชินบุตร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

ซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล

ปัญญา เวชบรรยงรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการขาย

ภารไดย ธีระธาดา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร

แอนดรูว์ ควอลเสท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดิจิทัล