คณะผู้บริหารอเล็กซานดรา ไรช์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

ปัญญา เวชบรรยงรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

ดิลิป ปาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ปานเทพย์ นิลสินธพ
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล