คณะผู้บริหารลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

สิทธิโชค นพชินบุตร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

ดิลิป ปาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปัญญา เวชบรรยงรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการขาย

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

แอนดรูว์ ควอลเสท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดิจิทัล