ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดีแทค

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ดีแทคก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2532 ด้วยจำนวนลูกค้าปัจจุบันกว่า 26.6 ล้านเลขหมาย (พ.ค. 2556) โดยให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2100 เมกะเฮิร์ตซ์ซึ่งเพิ่งได้รับมาเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้ดีแทคเป็นเครือข่ายเดียวในประเทศไทยที่มีแบนด์วิดธ์กว้างที่สุด ณ เวลานี้
  • ทำงานที่ดีแทค
  • สวัสดิการ
  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

เติบโตไปด้วยกันที่ดีแทค

แม้ว่าธุรกิจหลักของดีแทคคือการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งที่ทำให้ดีแทคแตกต่าง คือการให้ความสำคัญกับคนภายในองค์กร ที่ดีแทค เราเชื่อว่า “คน” คือฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จได้ และแนวคิดนี้ได้สะท้อนผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่มีคนดีแทคเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งทำให้การทำงานที่ดีแทคเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและให้โอกาสสำหรับทุกคนในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ในทุก ๆ วัน ดีแทคจึงกำลังสร้างทัพที่แข็งแกร่ง ด้วยผู้คนจากหลากหลายจุดยืนและแนวคิด แต่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ทั้งองค์กรเดินด้วยกันเสมือนหนึ่งทีมใหญ่ ในจิตวิญญาณของความเป็น “One dtac” เพราะที่ดีแทค เราเชื่อว่า ในการที่ธุรกิจจะเติบโตเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนั้น คนที่ขับเคลื่อนธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมกัน
“dtac Academy” โปรแกรมพัฒนาบุคลากรของดีแทค จึงเข้ามาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนด้วยโปรแกรมฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ มากมาย เพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้พัฒนาตนเองไปให้ถึงขีดสุดความสามารถของตน ด้วยคอร์สอบรมที่ออกแบบมาเฉพาะความต้องการของแต่ละคนในการเสริมสร้างทักษะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักเทคนิควิชาการ หรือทักษะ "ลีลาการทำงาน" (Soft skill) เช่น การสื่อสาร การบริหารทีมงาน เป็นต้น
การเติบโตภายในองค์กรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้การสนับสนุนกับพนักงานดีแทคในทุกระดับ ด้วยหลักการ “Care and Growth - ดูแลและพัฒนา” หัวหน้างานจะไม่เป็นเพียงผู้บังคับบัญชาของพนักงาน แต่ยังเป็นครูที่คอยช่วยพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของพนักงานด้วยการคอยช่วยสอดส่องดูแล ฝึกสอน และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา พนักงานดีแทคในทุกระดับจึงสบายใจได้ว่าทุกความคิดเห็นจะได้รับการรับฟังด้วยความเข้าใจจาก “ครู” ที่ต้องการนำทางให้พวกเขาก้าวสู่การเดินทางที่น่าท้าทายอีกครั้งหนึ่งของชีวิต

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปกับเราที่ดีแทค


ดีแทคตอบแทน พนักงานที่ได้ทำงานให้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรากรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีที่เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากการปลดเกษียณแล้ว ทั้งนี้เงินจาก กองทุนสำรองนั้น มาจากการสนับสนุนของพนักงานและบริษัทเอง

ประกันสุขภาพ

เราให้การคุ้มครองการประกันสุขภาพในอัตราที่จำเป็น และเหมาะสม นอกจากนั้นการคุ้มครองนี้ยังครอบคลุม ไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย

การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม.

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ทันตกรรม

เราให้การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพฟันของพนักงานจากคลินิกทันตกรรมของ UCOM

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทยูคอม

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการเงินของพนักงานในกลุ่มยูคอมที่เป็นสมาชิกโดยมิหวังผลกำไร ดำเนินกิจการ 3 รูปแบบ คือ การสะสมเงินรายเดือน การกู้เงินและการรับเงินฝาก

เงินช่วยเหลือพนักงาน

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

เราได้ทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อให้พนักงานของเรา เสียดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป

ห้องสมุด

เรามีทั้งหนังสือ วีดีโอ และวีดีโอซีดีให้บริการแก่พนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์มือถือ

เราจัดให้พนักงานได้รับโทรศัพท์มือถือไว้ใช้สำหรับติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับพนักงาน และหน่วยงานภายนอก

สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

เราให้ส่วนลดแก่พนักงานในการซื้อเครื่องมือสื่อสารของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ