เสริมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านทุกสิ่งที่เราทำ 

ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate Citizen) ดีแทคเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นกลไกสำคัญในการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ที่ดีแทค เราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกกลุ่ม ไม่เพียงแต่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเท่านั้น 
 

 

เสริมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านทุกสิ่งที่เราทำ 

ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate Citizen) ดีแทคเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเป็นกลไกสำคัญในการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ที่ดีแทค เราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกกลุ่ม ไม่เพียงแต่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเท่านั้น 
 

 INCLUDE 

 การเชื่อมต่อคือก้าวแรกสู่ Inclusion 

เรามอบบริการการเชื่อมต่อพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้ สู่การสร้างโอกาสและความเป็นไปได้สำหรับประชากรหลายล้านราย ในฐานะนายจ้าง การสร้างองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง (Inclusion) เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญสำหรับดีแทค เราเชื่อว่าความหลากหลาย (diversity) เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย

 ADVANCE 

ในการขับเคลื่อนตัวเราและสังคมรอบตัวเราไปข้างหน้า เราจำเป็นต้องมีทักษะแห่งอนาคต

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งความต้องการด้านทักษะดิจิทัล และแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคม ดีแทคมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการการเชื่อมต่อที่เท่าเทียม และการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิด-19 

 SAFEGUARD 

ความปลอดภัยและการป้องกันภัยบนโลกออนไลน์ให้กับลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ

สำหรับเรา ความปลอดภัยและการป้องกันภัยบนโลกออนไลน์ให้กับลูกค้าเมื่อใช้บริการของเราถือเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ เราร่วมมือกับพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน พร้อมทั้งขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ อีกทั้งเราไม่เคยประนีประนอมในเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยเรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันและบริการใหม่ๆ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า