หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพราะการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อดีแทค เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลของท่าน

หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของดีแทค

 

 

1

เรามีความโปร่งใสต่อทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย

1

เรามีความโปร่งใสต่อทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย

2

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการสำหรับทุกท่าน รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านอย่างแท้จริง (Personalization) หากท่านยินยอม

2

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการสำหรับทุกท่าน รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านอย่างแท้จริง (Personalization) หากท่านยินยอม

3

เราตรวจสอบ และพัฒนาทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการรักษาและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

3

เราตรวจสอบ และพัฒนาทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการรักษาและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

ผู้ใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลของท่าน

ดีแทคในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)มีหน้าที่ในการให้บริการ อันมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้

เราประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีหลากหลายวิธีการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านมีการเปิดใช้บริการของเรา หรือยินยอมให้เราเข้าถึง ในบางครั้ง เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากผู้ให้บริการภายนอกภายใต้เงื่อนไขและวัตถุประสงค์การให้บริการนั้นๆ

การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่านจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อท่านให้ความยินยอมและท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

เราส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ในหลายกรณี ข้อมูลของท่านจะเปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราภายใต้เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการให้บริการนั้นๆ ทั้งนี้ เราจะสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับการยินยอมหรือได้รับสิทธิในการกระทำดังกล่าวแล้วเท่านั้น

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอย่างไร

ดีแทคจะใช้ข้อมูลของท่าน ในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด แต่หากท่านไม่ต้องการได้รับข้อความที่เป็นการโฆษณาดังกล่าว สามารถแจ้งหยุดการรับข้อความโฆษณาดังกล่าว ต่อเราในฐานะผู้ให้บริการได้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

ดีแทคจะจัดเก็บและบันทึกคุกกี้หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อพัฒนา และ ปรับปรุง ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการส่งข้อความโฆษณาที่ตรงกับความต้องการและเป็นที่สนใจของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราจัดเก็บคุกกี้ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ ท่านสามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลได้ผ่านกล่องข้อความที่แสดงผลบนเว็บไซต์

เราจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลานานเท่าไร

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการ แต่ไม่เกิน 90 วัน (หรือเท่าที่จำเป็นตามที่กฏหมายกำหนด) เมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2544 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น

เรามีหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นภารกิจสูงสุดของเรา ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ เรามีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัดตามพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีหน้าที่ในการผลักดันและบังคับใช้นโยบายให้เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และจัดให้มีการอบรมพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านอย่างสม่ำเสมอ