การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของดีแทค

การคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นหน้าที่สำคัญ และนี่ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอันเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของดีแทค เราขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการและพร้อมทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

ดีแทคสัญญาว่า... จะดูแลข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อให้คุณได้รับสิทธิคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดีแทค ได้ทำการปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฯ เพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพราะการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อดีแทค เรามีความมุ่งมั่นเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลของท่าน โดยยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการได้มาและประมวลผลข้อมูลของท่านใน “ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว” (Privacy Notice) ซึ่งถูกนำมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 กับทุกกระบวนการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ยังได้อธิบายกระบวนการ เก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในดีแทคโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฏหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นี่คือภาพรวมของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เราเน้นพื้นฐานกฎหมาย ซึ่งรวมถึง”พื้นฐาน สัญญา” และ“ความยินยอม” ของท่านเป็นสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่าน เราจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอมไว้แก่เราเท่านั้น โดยเราจะยึดหลักแห่งความรับผิดชอบและเคารพในความเป็นส่วนตัว เพื่อตอบแทนที่ท่านได้มอบความไว้วางใจในการใช้บริการของเรา
ที่ดีแทค เรามีประมวลจริยธรรมหรือ Code of Conduct ซึ่งมีผลบังคับใช้กับพนักงานในทุกระดับ โดยหนึ่งในเนื้อหาสำคัญมีการกำหนดว่าพนักงานทุกคนในทุกระดับขององค์กรควรเคารพซึ่งความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการทุกท่าน
มี ดีแทคกำหนดให้มีการอบรมกับพนักงานทุกคน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ดีแทคให้ความสำคัญต่อข้อมูลของท่านสูงสุดทุกในกระบวนการ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานรายงานตรงต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบาย รวมถึงมีหน้าที่ในการจัดการอบรมและให้ความเข้าใจแก่พนักงานทุกคนถึงแนวปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า
เรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการโดยยึดหลักความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญโดยมีการออกแบบและประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงการคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างสูงสุด
เราจะแชร์ข้อมูลของท่านให้หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลที่ 3 จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าให้ความยินยอมหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น แต่ในบางสถานการณ์ เราอาจมีความจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลของท่านให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเราจะพิจารณาข้อกำหนดของกฎหมายถึงอำนาจหน่วยภาครัฐนั้นๆ ก่อนกระทำการใดๆ ก็ตาม
ดีแทคเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเปิดเผยวิธีการในการได้มา ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ลูกค้าสามารถเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ให้ก็ได้ โดยจะไม่มีผลใดๆ ต่อการให้บริการหลักตามสัญญา
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องที่เราเป็นห่วงและให้ความสำคัญต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 กลุ่มเทเลนอร์ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อื่นๆ ของโลกจัดประชุมหารือว่าด้วยนโยบายคามเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งที่ประชุมได้มีการวางแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของกลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือ Global Network Initiative (GNI) ผู้ที่สนใจ

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวดีแทค