สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน

ดีแทคได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมมีความเหมาะสมตามตำแหน่งงานและประเภทการจ้างงาน โดยได้กำหนดผลประโยชน์และสวัสดิการตามสิทธิพื้นฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น สิทธิการลา สวัสดิการขั้นพื้นฐาน และยังจัดให้มีสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น บริษัทจัดทำประกันชีวิตและสุขภาพ (กลุ่ม) ให้กับพนักงาน, การให้เงินยืมฉุกเฉินเพื่อการรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว, การเพิ่มสิทธิการลาคลอดบุตร เป็น 180 วัน, ลาเนื่องจากภรรยาคลอดบุตร,การลาเพื่อการสมรส รวมถึงการสนับสนุน และจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เป็นต้น

สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน

1. สิทธิการลาหยุด
2. สวัสดิการ
3. เงินช่วยเหลือ
1. สิทธิการลาหยุด

พนักงานประจำ

 • ลาป่วย
 • ลากิจ และลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัว
 • ลาอุปสมบทหรือลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
 • ลาเพื่อคลอดบุตร 180 วัน จ่ายค่าจ้างตลอดระยะการลา
 • ลาเนื่องจากภรรยาคลอดบุตร
 • ลาเพื่อการสมรส
 • ลาเพื่อการทำหมัน
 • ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร
 • ลาเพื่อเข้าร่วมการอบรม
 • ลาเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม

พนักงานสัญญาจ้าง

 • ลาป่วย
 • ลากิจ
 • ลาเพื่อคลอดบุตร 98 วัน
 • ลาเพื่อการทำหมัน
 • ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร
 • ลาเพื่อเข้าร่วมการอบรม

สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน

1. สิทธิการลาหยุด

พนักงานประจำ

 • ลาป่วย
 • ลากิจ และลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัว
 • ลาอุปสมบทหรือลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
 • ลาเพื่อคลอดบุตร 180 วัน จ่ายค่าจ้างตลอดระยะการลา
 • ลาเนื่องจากภรรยาคลอดบุตร
 • ลาเพื่อการสมรส
 • ลาเพื่อการทำหมัน
 • ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร
 • ลาเพื่อเข้าร่วมการอบรม
 • ลาเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม

พนักงานสัญญาจ้าง

 • ลาป่วย
 • ลากิจ
 • ลาเพื่อคลอดบุตร 98 วัน
 • ลาเพื่อการทำหมัน
 • ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร
 • ลาเพื่อเข้าร่วมการอบรม

2. สวัสดิการ

พนักงานประจำ

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพิเศษสำหรับพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
 • ประกันสุขภาพ กรณีรักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และแว่นสายตา
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เลขหมายโทรศัพท์มือถือและแพคเกจการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ประจำเดือน
 • สิทธิการซื้อโทรศัพท์มือถือราคาพนักงาน
 • โครงการหุ้นสำหรับพนักงาน
 • คลินิกแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับธนาคารพาณิชย์
 • คลับ/ชมรมพนักงาน

พนักงานสัญญาจ้าง

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สัญญาจ้าง >1 ปี)

 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

 • ประกันสุขภาพ กรณีรักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และแว่นสายตา

 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุพิเศษสำหรับพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย

 • คลินิกแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงาน

 • เลขหมายโทรศัพท์มือถือและแพคเกจการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ประจำเดือน

 • สิทธิการซื้อโทรศัพท์มือถือราคาพนักงาน

 

3. เงินช่วยเหลือ

พนักงานประจำ

 • เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือการซื้อของเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย ที่โรงพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
 • เงินยืมฉุกเฉินเพื่อรักษาพยายาลของพนักงานและครอบครัว

พนักงานสัญญาจ้าง

 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

ดีแทคได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงินหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน อันประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในแต่ละเดือน ร่วมกับ เงินที่ดีแทคสมทบให้กับพนักงานเป็นรายเดือน ซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างชัดเจน เงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ ดีแทคได้คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ดังกล่าว โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยตามที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยในปี 2562 ดีแทคได้สำรองงบประมาณตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน รวมทั้งผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวเป็นเงิน 119 ล้านบาท

นอกจากการดูแลเรื่องผลประโยชน์และสวัสดิการให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว ดีแทคยังคำนึงถึงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสิทธิเด็ก โดยการให้สวัสดิการพิเศษแก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ ด้วยการขยายวันลาคลอดจาก 98 วันเป็น 180 วัน เมื่อพนักงานที่มีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป และ 7 วันสำหรับพนักงานชายที่ภรรยคลอดบุตร โดยยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติ จึงทำให้พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดมีความพึงพอใจ และภายหลังจากใช้สิทธิ์ลาคลอดแล้ว พนักงานร้อยละ 100 กลับเข้ามาทำงานตามปกติ ตามข้อมูลดังนี้

จำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)

กิจกรรมของ คณะกรรมการสภาพนักงาน ปี 2563

คณะกรรมการผู้แทนพนักงาน (People Council Committee) คือกลุ่มเพื่อนพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของพนักงานดีแทค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมหารือกับตัวแทนของบริษัทในเรื่องต่างๆ ได้แก่

 • การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษา
 • การจัดสภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้ความคิดเห็นของเพื่อนพนักงานได้รับการรับฟังโดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพนักงานและบริษัท
 • หาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานและบริษัทเพื่อความสุขที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกันของพนักงานดีแทคทุกคน

คณะกรรมการผู้แทนพนักงานมีวาระการปฏิบัติหน้าที่  2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง พนักงานบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ทุกท่าน มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งและมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ

 • ประชุมร่วมกับตัวแทนบริษัทฯ (จำนวน 4 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน (จำนวน 4 ครั้ง)
 • ร่วมประชุมการพิจารณาเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับตัวแทนของบริษัท
 • ร่วมประชุมให้ข้อมูลในการพิจารณาจัดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด Covid ให้กับพนักงาน ร่วมกับตัวแทนของบริษัท