โครงการเน็ตอาสา

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร

โครงการเน็ตอาสา

ดีแทคได้ริเริ่มโครงการเน็ตอาสาตั้งแต่ปี 2557 มีเป้าหมายหลักคือ การเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม และดีแทค เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศ

1.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล

ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างดีแทค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งในขณะนั้นเป็นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2558-2562 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพิ่มทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของ กศน. ให้สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำ หรือครู ก. ขยายการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปทั่วประเทศ โดยในปี 2561 โครงการเน็ตอาสาได้อบรมบุคลากรกศน.จากศูนย์กศน.ระดับตำบลจำนวน 7,424 ศูนย์ ให้เป็นครู ก. เพิ่มขึ้นอีก 10,000 คน ซึ่งครู ก. เหล่านี้ได้ทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้คนในชุมชนทุกตำบลใช้นวัตกรรม สามารถเพิ่มจำนวนครู ก.ได้กว่า 300,000 คน ทำให้มีจำนวนครู ก. ทั้งหมดถึง 886,800 คนที่ช่วยเผยแพร่ทักษะดิจิทัลให้แก่ประชากรในชุมชนทั่วประเทศ

2.การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างดีแทค และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปี 2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สนับสนุนและส่งเสริม SMEs เข้าถึงบริการแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs มีศักยภาพความพร้อมในด้านการประกอบธุรกิจ หรือการบริหารจัดการธุรกิจตามรูปแบบหรือแนวทางที่ราชการกำหนด และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการค้าอีคอมเมิร์ซในระดับสากล

3.การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ สร้างผู้ประกอบการในชุมชน

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างดีแทค และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ปี 2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สนับสนุนและส่งเสริม SMEs เข้าถึงบริการแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs มีศักยภาพความพร้อมในด้านการประกอบธุรกิจ หรือการบริหารจัดการธุรกิจตามรูปแบบหรือแนวทางที่ราชการกำหนด และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการค้าอีคอมเมิร์ซในระดับสากล

4.การสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการดำเนิน “โครงการเน็ตประชารัฐ” และการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ในปี 2561 โครงการเน็ตอาสาได้ขับเคลื่อนให้ชุมชนที่มีจุดบริการเน็ตประชาชนตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต รณรงค์ให้คนในชุมชนเรียนรู้การลงทะเบียนใช้บริการเน็ตประชารัฐของรัฐบาล และใช้ประโยชน์ในด้านการค้าออนไลน์ชุมชน โดยร่วมมือกับสำนักงานสถิติจังหวัดในการจัดการอบรมให้กับตัวแทนหมู่บ้านที่ติดตั้งจุดบริการเน็ตประชารัฐในเรื่องการพัฒนาทักษะดิจิทัล  การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เป็นสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์งานภาครัฐ สินค้าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่สังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน

4.การสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการดำเนิน “โครงการเน็ตประชารัฐ” และการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ในปี 2561 โครงการเน็ตอาสาได้ขับเคลื่อนให้ชุมชนที่มีจุดบริการเน็ตประชาชนตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต รณรงค์ให้คนในชุมชนเรียนรู้การลงทะเบียนใช้บริการเน็ตประชารัฐของรัฐบาล และใช้ประโยชน์ในด้านการค้าออนไลน์ชุมชน โดยร่วมมือกับสำนักงานสถิติจังหวัดในการจัดการอบรมให้กับตัวแทนหมู่บ้านที่ติดตั้งจุดบริการเน็ตประชารัฐในเรื่องการพัฒนาทักษะดิจิทัล  การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เป็นสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์งานภาครัฐ สินค้าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่สังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน

...

เอกสารเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกเอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้ 

โครงการเน็ตอาสา

Net-Arsa

DOCX 0.02 MB