ดีแทค พัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ของลูกค้าทุกท่าน

เราสัญญา...ว่าจะไม่หยุด
ขอบคุณลูกค้าดีแทคทุกท่าน