* ข้อมูลพื้นที่ให้บริการ ณ กรกฎาคม 2565
3G
4G
5G
พื้นที่ภูเขา