ปัญหาการคิดค่าบริการ
ในประเทศ/ต่างประเทศ

เบอร์ที่พบปัญหา

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

ปัญหาที่พบ

ลักษณะค่าบริการที่พบปัญหา

กรุณาเลือกลักษณะปัญหา

รอบใบแจ้งค่าบริการเดือน

กรุณาเลือกรอบใบแจ้งค่าบริการเดือน
กรุณาเลือกปี

วันที่พบปัญหา

กรุณากรอกวันที่พบปัญหา

รายละเอียดปัญหา

กรุณากรอกรายละเอียดปัญหา