ย้ายค่ายเบอร์เดิมผ่านออนไลน์

ข้อมูลผู้ใช้บริการ
ชื่อที่ใช้จดทะเบียน (ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเดิม)
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
วันหมดอายุบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่
หมู่
หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น/หมายเลขห้อง
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งค่าบริการ
    
เอกสารประกอบ
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีภาพถ่ายและออกให้โดยหน่วยงานของราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง


ลูกค้าต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องก่อนแนบไฟล์
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการขอโอนย้ายมา dtac Network
เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการขอโอนย้ายมา dtac Network
เลขหมายที่ต้องการโอนย้าย
ผู้ให้บริการเดิม

สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการรายเดือนจากผู้ให้บริการรายเดิม (กรณีใช้ระบบรายเดือน)
ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทและเบอร์โทรศัพท์ที่ตามคำขอใช้บริการนี้เป็นของผู้ใช้บริการจริง หากปรากฏว่าข้อความหรือหลักฐานที่แจ้งไว้ใดๆ ไม่ถูกต้องตามความจริง ผู้ขอใช้บริการยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ในวันที่จัดส่งซิมการ์ด ผู้ขอใช้บริการจะต้องแสดงตนรับซิมการ์ดด้วยตัวเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น
ผู้ขอใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนที่ คลิก โดยตลอดแล้ว
สำหรับผู้ใช้บริการแบบเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายในการได้รับส่วนลดค่าเครื่อง เพื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์เฉพาะยี่ห้อและรุ่นที่กำหนด พร้อมสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด และตอบรับเงื่อนไขต้องใช้บริการในระบบจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่รับสิทธิ์โดยไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหรือย้ายเครือข่ายได้
ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทในระบบจดทะเบียนก่อนครบกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 1 จะคิดค่าปรับจากการ ยกเลิก สัญญาก่อนกำหนด เป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ได้รับ
ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่องต่อ 1 หมายเลขเท่านั้น
สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถยกไปใช้ในครั้งถัดไปได้และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้
ข้อมูลการจัดส่ง SIM dtac Network
เบอร์ติดต่อสำหรับการจัดส่ง
ประเภท SIM
    

ที่อยู่สำหรับส่ง SIM
    

    

ยกเลิก