ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางการติดต่อ :

 • โทรติดต่อหมายเลข (โทรฟรีจากหมายเลขของผู้ให้บริการ)
  • 02-202-8267 สำหรับลูกค้า dtac
  ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • อีเมล : complain@dtac.co.th
 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่ จากเว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/complaint-center.html
หากท่านมีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียน ขอให้ท่านเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับยื่นเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้
 1. แจ้งชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. รายละเอียดปัญหาที่ร้องเรียน เช่น การให้บริการ,โปรโมชั่น เป็นต้น
 3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น

การร้องเรียนของท่านจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายละเอียด
และเอกสารการร้องเรียนครบถ้วนแล้ว