ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดีแทค)

อาคาร call center 409/1 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ช่องทางการติดต่อ :

 • โทรติดต่อหมายเลข (โทรฟรีจากหมายเลขของดีแทค)
  • 02-202-8267 สำหรับลูกค้า dtac
  • 02-202-8585 สำหรับลูกค้า FINN Mobile
  ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • Line@dtaccallcenter : https://page.line.me/dtaccallcenter
 • หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่ จากเว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/complaint-center.html
หากท่านมีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียน ขอให้ท่านเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับยื่นเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้
 1. แจ้งชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. รายละเอียดปัญหาที่ร้องเรียน เช่น การให้บริการ,โปรโมชั่น เป็นต้น
 3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น

การร้องเรียนของท่านจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายละเอียด
และเอกสารการร้องเรียนครบถ้วนแล้ว

นโยบายและหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

  นโยบายในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาร้องเรียน

  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยยึดหลักการและแนวทางเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นไปตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำกับติดตามและควบคุมการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนดังนี้

 1. กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน กระบวนการร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. กำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
 3. ตอบสนองผลการร้องเรียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 4. กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนซ้ำ รวมถึงยังสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินการได้
 5. สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนและประเมินประสิทธิผลการจัดการข้อร้องเรียน
 6. กำหนด ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฎิบัติการจัดการข้อร้องเรียน

  หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 1. คำนิยาม
  1. “ผู้ให้บริการ/ผู้รับใบอนุญาต” หมายถึง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  2. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งนำบริการโทรคมนาคมที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไป ประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
  3. “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการ โทรคมนาคมของผู้ให้บริการที่ได้ยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ให้บริการหรือสำนักงานไว้แล้ว
  4. “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือนร้อนเสียหายอันเนื่อง มาแต่การให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ และผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นเอกสารตามรูปแบบที่ ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ณ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว
  5. “ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ให้บริการจัดตั้งขึ้นเป็น การเฉพาะ หรือศูนย์บริการที่ผู้ให้บริการว่าจ้างให้ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแทนผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการผูกพัน ในการดำเนินการใดๆ ของบุคคลดังกล่าวเสมือนว่าผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง
 2. หลักเกณฑ์และสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการหรือต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  1. การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ
   1. ผู้ร้องเรียนที่มีเหตุได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของผู้ให้บริการและมีความประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการโดยตรง จะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือหรือใช้แบบคำร้องเรียนตามที่ ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลส่งมาที่ศูนย์บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

    ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
    บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
    อาคาร call center 409/1 ถนนศรีนครินทร์
    ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่ Line@dtaccallcenter : https://page.line.me/dtaccallcenter

   2. ในกรณีการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยไม่ใช้แบบคำร้องเรียนของผู้ให้บริการ หนังสือร้องเรียนจะต้องมี รายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
    1. ชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
    2. ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื่องร้องเรียนที่แสดงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่ชัดแจ้งจากการ ให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ
    3. คำขอที่ต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขหรือต้องการให้ปฏิบัติ
    4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ร้องเรียนได้ระบุรายละเอียด ต่างๆ ในหนังสือร้องเรียนครบถ้วนและส่งมายังศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อาคาร call center 409/1 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่ Line@dtaccallcenter : https://page.line.me/dtaccallcenter
   3. 3 ผู้ร้องเรียนสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์ภายในเครือข่ายของบริษัทฯ โทรเข้ามายังศูนย์บริการรับ เรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งปัญหาหรือความเดือดร้อนเสียหาย หรือติดตามสอบถามความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่อง ร้องเรียนที่ได้ยื่นไว้แล้วทางโทรศัพท์หมายเลข โทรติดต่อหมายเลข (โทรฟรีจากหมายเลขของดีแทค) 02-202-8267 สำหรับลูกค้า dtac และ 02-202-8585 สำหรับลูกค้า FINN MOBILE ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการโดยผู้ให้บริการจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียนในการจัดเตรียม และกรอกคำร้องเรียน และถือว่าบันทึกหลักฐานการแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ของผู้ให้บริการเป็นหนังสือ ร้องเรียนตามข้อ 2.1.2 แล้ว ผู้ร้องเรียนที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์จะต้องส่งรายละเอียดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1.2 มายัง ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วนภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทางโทรศัพท์ มิฉะนั้นจะถือว่าสิ้นผลเป็นเรื่องร้องเรียน โดยให้ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารมาที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อาคาร call center 409/1 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่ Line@dtaccallcenter : https://page.line.me/dtaccallcenter
  2. การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น ผู้ร้องเรียนมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้ให้บริการเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาหรือการให้บริการ ของผู้ให้บริการ ตามที่อยู่และรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ (ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้กระทำเป็นหนังสือและแสดงรายละเอียดครบถ้วนดังต่อไปนี้
    1. ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน และเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ที่ออกโดยราชการ หรือหนังสือรับรอง นิติบุคคล
    2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาต
    3. ข้อเท็จจริงของปัญหาเรื่องร้องเรียนที่แสดงถึงความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาต
    4. คำขอที่ต้องการให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม
    5. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) เช่น สัญญาให้บริการโทรคมนาคม ใบเรียกเก็บ ค่าใช้บริการ ข้อมูลการติดต่อเบื้องต้น หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้รับใบอนุญาต เป็นต้น หรือร้องเรียน ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-202-8267 สำหรับลูกค้า dtac และ 02-202-8585 สำหรับลูกค้า FINN MOBILE ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการหรือที่ Line@dtaccallcenter : https://page.line.me/dtaccallcenter
    • ทั้งนี้การร้องเรียนโดยทางอื่น จะมีผลสมบูรณ์เป็นการร้องเรียนต่อเมื่อได้แสดงรายละเอียดรบถ้วน และนำส่งหนังสือเรียบร้อยแล้ว
   2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166 โทรสาร 0 2629 8266 เว็บไซต์: https://www.ocpb.go.th/
 3. การพิจาณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
  1. กรณีผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนโดยทำเป็น หนังสือส่งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับเรื่องร้องเรียน โดยหนังสือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ของผู้ให้บริการ จะระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. เลขที่ วันที่ และรหัสอ้างอิงในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ประกอบการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ
   2. สิทธิของผู้ร้องเรียนในการที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หากผู้ให้บริการเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือผู้ร้องเรียนไม่พอใจการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการ 3.1.3 กำหนดเวลาที่ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
  2. ผู้ให้บริการจะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากผู้ร้องเรียน หากผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่อง ที่ร้องเรียนนั้นไม่มีมูล ไม่มีสาระ หรือไม่สมเหตุผลที่จะร้องเรียน ผู้ให้บริการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 14 นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน โดยแสดงถึงเหตุผลที่ผู้รับใบอนุญาตไม่รับพิจารณาเรื่องร้องเรียน และ สิทธิในการร้องเรียนต่อ กสทช. และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสถานที่ติดต่อและ เลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานดังกล่าวให้ทราบโดยชัดเจน ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาของ กสทช. และหน่วยงาน อื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่นับรวมเข้ากับกำหนดเวลาในการพิจารณาแก้ไขเรื่องร้องเรียนของ ผู้ให้บริการ
  3. ในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล มีสาระและมีเหตุผลในการร้องเรียนแล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้ให้บริการ ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าในการ ดำเนินการและกำหนดเวลาที่คาดหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทุก 10 วัน
  4. ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ร้องเรียน ไว้วางใจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องร้องเรียนได้ตลอดเวลา
  5. ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผู้ให้บริการจะจัดทำบันทึกการเจรจาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียด ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ประเด็น สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน คำขอของ ผู้ร้องเรียน ข้อเสนอของผู้ให้บริการและผลการเจรจาไม่ว่าจะได้ข้อยุติหรือไม่ก็ตาม พร้อมลงชื่อผู้แทนผู้ให้บริการ และ ผู้ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดทำบันทึกการเจรจาได้ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งผลการเจรจาแก้ไข ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือภายใน 3 วันนับแต่วันที่การเจรจาตกลงเสร็จสิ้น
  6. ในกรณีผลของการเจรจาจะเป็นที่ยุติหรือไม่ได้ข้อยุติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้บริการจะส่งรายงาน กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงานภายใน 3 วันนับแต่วันที่การเจรจา ตกลงเสร็จสิ้น
  7. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดจากผู้ร้องเรียนทั้งสิ้น
  8. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะดูแลและตรวจสอบให้พนักงานที่มี หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ดำเนินการด้วยความสุภาพ และให้เกียรติต่อผู้ร้องเรียน รวมถึงช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับเอกสารที่ผู้ให้บริการต้องการเพื่อประกอบการดำเนินการ แก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจนถึง ขั้นตอนการเจรจาตกลงเสร็จสิ้น และจะแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 4. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สิทธิของผู้ใช้บริการ

1. การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน
1.1 ลงทะเบียนซิมโดยยืนยันอัตลักษณ์เพื่อรักษาสิทธิ รักษาเบอร์ รักษาเงิน และยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์
1.2 การเติมเงินแต่ละครั้งจะได้รับวันใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยสะสมวันใช้งานสูงสุดได้อย่างน้อย365 วัน โดยผู้ให้บริการจะกำหนดมากกว่าก็ได้
1.3 เมื่อเลิกสัญญา จะได้รับคืนเงินคงเหลือในระบบ ภายใน 30 วัน หรืออาจโอนเงินนั้นไปยังเลขหมายอื่นในค่ายเดียวกันตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
2.การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน
2.1 เลิกสัญญาเวลาใดก็ได้ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการโดยจะต้องชำระค่าบริการจนถึงวันที่เลิกสัญญา
2.2 ค้างชำระค่าบริการ 2 เดือนติดต่อกัน อาจถูกระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้
3. การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.1 ศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงอัตราค่าบริการ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย
3.2 สามารถเลือกรายการส่งเสริมการขายและ/หรือเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม กับพฤติกรรมการใช้งานของตนได้ตลอดเวลา
4. การย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม
4.1 * 151 * เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก#กดโทรออก ขอรหัสโอนย้ายค่ายจากค่ายเดิมเพื่อยื่นต่อค่ายใหม่
4.2 กรณีมีค่าบริการค้างชำระ หากชำระค่าบริการที่ใช้งานจริงถึงวันปัจจุบันกับค่ายเดิมแล้วค่ายเดิมต้องส่งรหัสโอนย้ายให้
5. การตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและ
การยกเลิกบริการ SMSกวนใจ/ไม่ได้ตั้งใจสมัคร
5.1 *165*1#กดโทรออก เพื่อการตรวจสอบบริการที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้งาน (Promotion Package)
5.2 **165*2#กดโทรออกเพื่อการตรวจสอบการใช้งานบริการที่ใช้ไปและคงเหลือ
5.3 ยกเลิกรับบริการข้อความสั้น (SMS) กวนใจ/ไม่ได้ตั้งใจสมัคร ฟรี โดยกด *137 กดโทรออก
6. การป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ
6.1 ป้องกันการถูกแอบอ้างลงทะเบียนซิมการ์ด และตรวจสอบเลขหมายที่ถือครองผ่านแอปพลิเคชัน “3 ชั้น” ตรวจ แจ้ง ล็อก ฟรี
7. การร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
• อาคาร call center 409/1 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ช่องทางการติดต่อ :
1) โทรติดต่อหมายเลข (โทรฟรีจากหมายเลขดีแทค)
- 02-202-8267 สำหรับลูกค้า dtac
- 02-202-8585 สำหรับลูกค้า FINN MOBILE
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์
และวันหยุดราชการ
2) Line@dtaccallcenter : https://page.line.me/dtaccallcenter
3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการกำหนด
4) ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่ จากเว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/complaint-center.html
สถิติรายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

รายงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเรื่อง
เรื่องทั้งหมด/ยุติ
การคิดค่าบริการ
145
การถูกกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ
12
การยกเลิกบริการ
113
คุณภาพการให้บริการ/สินค้า
86
มาตรฐานการให้บริการ
58
สิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
64
สิทธิพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย
127