ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

หรือ

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขมือถือ หรืออีเมล

ล็อกอินด้วย dtac ID

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

เลิกเชื่อมต่อหมายเลขดีแทค

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต

 • เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทรศัพท์ : 02-202-8267, 02-202-8585 (เฉพาะ FINN Mobile)
  เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.30 น.
  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ (โทรฟรีจากหมายเลขของผู้ให้บริการ)
 • อีเมล์ : complain@dtac.co.th
 • Website : www.dtac.co.th
 • หน่วยงานทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการกำหนด

หากท่านมีความประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียน
ขอให้ท่านเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับยื่นเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

 1. แจ้งชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. รายละเอียดปัญหาที่ร้องเรียน
 3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น

การร้องเรียนของท่านจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายละเอียดและเอกสารการร้องเรียนครบถ้วนแล้ว