ค้นหาเบอร์มงคล

เลือกเพื่อเปรียบเทียบเบอร์ที่ชอบได้ครั้งละ 3 เบอร์ และจองเบอร์สวยที่คุณชอบมากที่สุดได้เพียง 1 เบอร์เท่านั้น เมื่อดำเนินการยืนยันการจองเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มจองเบอร์สวยเบอร์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทันที

การลงทะเบียนจองหมายเลขในระบบเป็นขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าเบื้องต้นเท่านั้น ความเป็นเจ้าของเลขหมายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้จองได้ดำเนินการจดทะเบียน ตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดครบถ้วนทุกประการ หากผู้จองยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียน จะไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทฯ สำหรับความเสียหายใดทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติม

02-202-8181
ทุกวัน เวลา 9.00 - 24.00 น.