บริการ ดีแทค สบายเปย์

พิเศษสำหรับลูกค้าดีแทค
เป็นเจ้าของ iPhone
ผ่อนสบาย ๆ ใช้แค่บัตรประชาชน

(สิทธิ์พิเศษมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด)

ไม่ต้องจ่ายวันแรก

ไม่ใช้บัตรเครดิต
 

ผ่อนค่าเครื่องกับดีแทค
ไม่มีดอกเบี้ย
0% นาน 24 เดือน

กลุ่มลูกค้าที่รับสิทธิพิเศษ

 • ลูกค้าดีแทคที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป โดยมีประวัติการชำระค่าบริการเต็มจำนวน และชำระค่าบริการภายในกำหนด หรือล่าช้าไม่เกินกว่า 7 วันนับแต่วันครบกำหนดในใบแจ้งค่าบริการในแต่ละรอบบิล ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2566 เป็นต้นมา กดเช็คสิทธิ์ *399# โทรออก
 • ดีแทคขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

โปรโมชันมือถือ iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15 (128GB)
 

ผ่อนเครื่อง 0%

1,175 บาท/เดือน

แพ็กเกจเริ่มต้น 899

ราคาปกติ 32,900 บาท

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus (128GB)

ผ่อนเครื่อง 0%

1,380 บาท/เดือน

แพ็กเกจเริ่มต้น 899

ราคาปกติ 37,900 บาท

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro (128GB)

ผ่อนเครื่อง 0%

1,550 บาท/เดือน

แพ็กเกจเริ่มต้น 899

ราคาปกติ 41,900 บาท

iPhone Pro Max

iPhone 15 Pro Max (256GB)

ผ่อนเครื่อง 0%

1,840 บาท/เดือน

แพ็กเกจเริ่มต้น 899

ราคาปกติ 48,900 บาท

หมายเหตุ :

 • ระยะเวลารับสิทธิ์นาน 24 เดือน

รายละเอียดเงื่อนไข
 • ระยะสัญญา 24 เดือน
 • จำกัด 1 บัตรประชาชนรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์
 • กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 • ลูกค้าปัจจุบันก่อนรับสิทธิ์พิเศษซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย ต้องไม่มียอดค้างชำระกับบริษัท
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดผ่อนชำระค่าเครื่องงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้ทั้งหมด คิดค่าปรับตามจำนวนที่กฎหมาย กำหนด คิดดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินในงวดนั้นเสร็จสิ้น รวมถึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตาม ทวงถามหนี้ค่าผิดนัดชำระเครื่องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ บริษัทในการยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้า ตลอด จนเรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หากมี) และเรียกให้ชำระค่างวดที่เหลือตามสัญญาให้กับบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามทีเกิดขึ้นจริง
 • หากผู้ใช้บริการชำระค่าผ่อนเครื่องล่าช้าเกินกว่า 30 วันนับจากวันครบกำหนด เป็นจำนวนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่อง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทริบเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้ทั้งหมดคิดค่าปรับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คิด ดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเงินในงวดนั้นเสร็จสิ้นรวมถึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ค่า ผิดนัดชำระเครื่องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หากมี) และเรียกให้ชำระค่างวดที่เหลือตามสัญญา ให้กับบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องคงเหลือของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้บริษัทดำเนินการได้โดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ตลอดจนยินยอมให้บริษัทใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏอยู่ในสัญญาฉบับนี้เท่าที่จำเป็นแก่บุคคลอื่นเช่นว่านั้น เพื่อประกอบการ พิจารณารับโอนหนี้และเรียกเก็บหนี้ผ่อนชำระค่าเครื่องคงเหลือดังกล่าวต่อตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักกลบลบหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระกับบริษัท ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะเกิด ขึ้นก่อนหรือหลังจากสัญญาฉบับนี้และ/หรือหนี้อื่นใดที่ผู้ ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระให้บริษัท กับเงินที่ชำระล่วงหน้าไว้กับบริษัทตามสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลง ว่าการดำเนินการหักกลบลบหนี้ของบริษัทดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่บริษัทมีอยู่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าสิทธิหักกลบลบหนี้เป็น ของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์และตกลงจะไม่ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ที่มีกับบริษัทแต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีแจ้งเตือน การระงับการให้บริการ การติดตามทวงถามยอดค้างชำระได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สินค้ามีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
peof imgClass !== 'undefined') { $svg = $svg.attr('class', `${imgClass}`); } $svg = $svg.removeAttr('xmlns:a'); if (!$svg.attr('viewBox') && $svg.attr('height') && $svg.attr('width')) { $svg.attr(`viewBox 0 0 ${$svg.attr('height')} ${$svg.attr('width')}`); } $img.replaceWith($svg); }, 'xml'); }); $('.tablePackage .tbHead').on("click", function(e) { $(this).toggleClass('active'); $(this).next('.tbBody').slideToggle(); }); /* TC accordion */ $('.wrapTc .tcList header').on("click", function(e) { e.preventDefault(); $(this).parent('.tcList').siblings().find('.content').slideUp(); $(this).parent('.tcList').siblings().removeClass('active'); $(this).parent('.tcList').toggleClass('active'); $(this).next('.content').slideToggle(); }); $("[data-fancybox]").fancybox();