Samsung Galaxy S24 Series 5G

รับสิทธิพิเศษ

Samsung Galaxy S24 Series
ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน
12 เดือนขึ้นไป

ลูกค้าทั่วไปพร้อมชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า และสมัครแพ็กเกจรายเดือน

เริ่มแค่ 27,800.-

Samsung Galaxy S24 Series 5G
เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา

พิเศษ เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1499 ขึ้นไป รับคูปองช้อปฟรี! ที่ 7-ELEVEN สูงสุด 5,400 บาท

โปรโมชันผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store
โปรโมชันผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่านศูนย์บริการดีแทค
เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 • สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ระยะสัญญา 6/ 12 เดือน
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันก่อนรับสิทธิ์พิเศษซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย ต้องไม่มียอดค้างชำระกับบริษัท
 • กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 • กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50% ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 • ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า More details
การรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่องและรับ Cash Coupon 7-Eleven
 1. ลูกค้าต้องซื้อเครื่องและใช้บริการดีแทครายเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไปโดยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการใช้บริการของตนตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นได้
 2. ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายภายใต้เงื่อนไขการรับสิทธิ์ จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven ภายใน 7 วัน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนเต็มจำนวนตามที่บริษัทเรียกเก็บและชำระภายในวันครบกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 3. สำหรับเครื่องที่มีราคา 20,000 บาทขึ้นไป และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 1199 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 200 บาท นาน 12 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 4. สำหรับเครื่องที่มีราคา 20,000 บาทขึ้นไป และใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนมูลค่า 1499 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Coupon 7-Eleven เดือนละ 450 บาท นาน 12 เดือน เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนตรงตามวันครบกำหนดชำระ
 5. หมายเลขที่รับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะการใช้งานได้ปกติและใช้บริการแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
 6. Cash Coupon 7-Eleven สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้)
 7. กรณีผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายต่ำกว่าที่กำหนด ยกเลิก หรือถูกยกเลิก บริการ Cash Coupon 7-Eleven ถือว่าสิ้นสุดทันที