ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

หรือ

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขมือถือ หรืออีเมล

ล็อกอินด้วย dtac ID

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

เลิกเชื่อมต่อหมายเลขดีแทค

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

ดีแทคสัญญาว่า...
จะดูแลข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้คุณได้รับสิทธิคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดีแทค ได้ทำการปรับปรุง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฯ เพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ สำหรับ การเก็บรวบรวม
ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามกฎหมาย

 • เก็บรวบรวม

  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรง
  และทางอ้อมโดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการ
  ให้บริการทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

 • ใช้

  นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลให้กับคุณ
  เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์
  แนะนำสินค้าและบริการหรือให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 • เปิดเผย

  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
  การดูแลคุ้มครองคุณ ตามที่กฏหมายกำหนดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ
  ตัวแทนจำหน่าย องค์การ และนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาทั้งในประเทศ
  และต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์/
  บริการที่เป็นประโยชน์ ตามความสนใจของคุณ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ติดต่อ dtacprivacy@dtac.co.th