Bestdeal

เพื่อให้คุณได้รับสิทธิคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดีแทค ได้ทำการปรับปรุง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฯ เพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ สำหรับ การเก็บรวบรวม
ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามกฎหมาย

 • เก็บรวบรวม

  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรง
  และทางอ้อมโดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการ
  ให้บริการทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

 • ใช้

  นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลให้กับคุณ
  เพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์
  แนะนำสินค้าและบริการหรือให้คำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 • เปิดเผย

  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
  การดูแลคุ้มครองคุณ ตามที่กฏหมายกำหนดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ
  ตัวแทนจำหน่าย องค์กร และนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาทั้งในประเทศ
  และต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์/
  บริการที่เป็นประโยชน์ ตามความสนใจของคุณ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ติดต่อ dtacprivacy@dtac.co.th

คำถามที่พบบ่อย

  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) คืออะไร?
  คือกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองการจัดเก็บใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?
  คือ ชุดข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การแสดงออกทางเพศ ไปจนถึงข้อมูลทางพันธุกรรม โดยหลักการแล้วการนำข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ไม่สามารถนำไปประมวลผลได้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เช่น เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เป็นความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
  ดีแทคเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หรือไม่?
  ดีแทคไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม นอกจากเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการ ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้ดีแทคสามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ในกรณีต่อไปนี้
  • กรณีที่ต้องปกป้องลูกค้าดีแทคหรือบุคคลอื่นจากความเสียหายหรืออันตราย
  • กรณีการปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ
  ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ดีแทคมีวิธีดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร?
  ดีแทคมีมาตรการและแนวปฏิบัติในดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดและไม่มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
  การนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ มีการขออนุญาตก่อนหรือไม่?
  ดีแทคประมวลผลข้อมูลลูกค้าภายใต้วัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการ ส่วนการขอความยินยอมเพื่อเป็นการอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการ พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า และให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ บริการพิเศษ สื่อการตลาด แคมเปญต่างๆ รวมถึงข้อเสนอบริการที่เป็นประโยชน์ คัดสรรอย่างเหมาะสมให้กับลูกค้า ซึ่งดีแทคต้องขอความยินยอมจากลูกค้า โดยการให้ลูกค้ากดยอมรับด้วยตนเองก่อนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น ดีแทคแอปและช่องทางอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าปฏิเสธการให้ความยินยอมข้างต้น ลูกค้าสามารถใช้บริการตามสัญญาหลักได้ตามปกติ