เปลี่ยนวันเปิดใช้งาน
/ ดาวน์โหลด QR Code eSIM

สามารถเปลี่ยนวันเปิดใช้งานได้ภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งซื้อ

เลขหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว

หมายเลข eSIM