mobile id

โมบายไอดี แทนบัตร แทนตัวคุณ

โมบายไอดี เบอร์มือถือ
แทนบัตร แทนตัวคุณ

Mobile ID คือ
ดิจิทัลไอดีที่ใช้ระบุตัวบุคคลและ
เชื่อมโยงกับ
เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยโมบายไอดี จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

ข้อมูลส่วนที่หนึ่ง:
จัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลส่วนที่สอง:
จัดเก็บไว้ในระบบของโมบายไอดี

โดยสามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตน
เพื่อให้การทำธุรกรรม
ต่าง ๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งใช้ง่าย
และปลอดภัยต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการสมัครและใช้งาน
โมบาย ไอดี (Mobile ID)

1

ไปลงทะเบียนเพื่อ
เปิดใช้งาน
ที่ศูนย์บริการ
ดีแทคใกล้คุณ
คลิก

2

นำบัตรประชาชนให้
เจ้าหน้าที่
เพื่อลงทะเบียน
และถ่ายภาพใบหน้า

3

ระบบจะประมวลข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์
ที่ใช้สมัครแทน
บัตรและทำการออกโมบายไอดี
ให้กับคุณ
ในรูปแบบ QR Code ผ่าน dtac app

เท่านี้คุณก็สามารถนำ QR Code
ที่ได้ไปใช้งานแทน
บัตรประชาชนของคุณได้แล้ว

ประโยชน์ของการใช้
โมบาย ไอดี (Mobile ID)
แทนบัตร แทนตัวคุณ

โมบาย ไอดี สามารถนำไปใช้ยืนยันตัวตน
เพื่อให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้

ขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทำธุรกรรมการเงินที่ธนาคาร
เช่น
ฝาก ถอน โอน เปิดบัญชี

ขอใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR License

ขอรับบริการจากภาครัฐ และ
เอกชน

ทำธุรกรรมออนไลน์

*รายชื่อพันธมิตรเบื้องต้น
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
โมบายไอดี

(เงื่อนไขการใช้บริการขึ้นอยู่กับความพร้อม
และเงื่อนไขของพันธมิตรนั้น ๆ)

กรมการปกครอง

Department of Provincial Administration

กรมการขนส่งทางบก

Department of Land Transport

สำนักงานประกันสังคม

Social Security Office

กรมสรรพากร

The Revenue Department

Bangkok Bank

BBL

บริษัท ไปรษณีย์ไทย

Thailand Post

CP All

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

Deposit Protection Agency or DPA

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

National Credit Bureau
การสมัครและเงื่อนไขการใช้บริการโมบาย ไอดี (Mobile ID)
 1. ในการสมัครใช้บริการโมบาย ไอดี ผู้สมัครตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับบริษัทตามรูปแบบชุดข้อมูลที่บริษัทกำหนด และตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครบริการของบริษัท ทุกประการ ตลอดจนรับทราบว่าบริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการให้บริการโมบาย ไอดี กับผู้สมัครต่อไป
 2. ผู้สมัครรับทราบว่าบริการโมบาย ไอดี จะต้องสมัครและใช้งานร่วมกับเลขหมายโทรคมนาคมของบริษัท โดยเป็นการใช้งานผ่าน application ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ในการใช้งานบริการ โมบาย ไอดี บริษัทอาจกำหนด ให้มีระบบความปลอดภัยในรูปแบบของการให้ผู้สมัครกำหนดรหัสความปลอดภัยส่วนตัวเพื่อการใช้งานด้วยตนเอง ในการนี้ ผู้สมัครตกลงเก็บรักษา รหัสความปลอดภัยส่วนตัวเป็นความลับและเพื่อใช้งานเฉพาะตัวเท่านั้น ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการโดยการใช้รหัสความปลอดภัยส่วนตัวที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลในระบบของบริษัท ถือว่าเป็นการใช้บริการ โดยผู้สมัครเองในทุกกรณี
 3. ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการโมบาย ไอดี แต่ละคราว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัคร ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, เลขหมายโทรคมนาคม, ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆบนบัตรประชาชน ให้กับผู้รับข้อมูลปลายทาง ผู้ซึ่งเป็นบุคคลตามที่ผู้สมัครได้ไปร้องขอทำธุรกรรมและประสงค์จะนำข้อมูลภายใต้บริการโมบาย ไอดี ไปใช้งาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบและเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมกับผู้รับข้อมูลปลายทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการสมัครหรือทำ ธุรกรรมเช่นว่านั้นแต่อย่างใด “ผู้รับข้อมูลปลายทาง” หมายถึง บริษัท กลุ่มบริษัท หน่วยงานราชการและกลุ่มผู้ร่วมให้บริการโมบาย ไอดี อื่นๆ
 4. ผู้สมัครรับทราบว่าการให้บริการของบริษัทถือว่าเสร็จสิ้นและสมบูรณ์ทันทีเมื่อชุดข้อมูลของผู้สมัครตามที่ระบุในข้อ 3 ได้ถูกเปิดเผยเพื่อให้ผู้รับข้อมูลปลายทางสามารถนำไปใช้งาน ได้ผ่านระบบตามที่กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้รับข้อมูลปลายทาง ทั้งนี้ ผู้สมัครยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือผลกระทบจากการที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยไม่ขอเรียกร้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท
 5. สิทธิในการใช้บริการโมบาย ไอดี จะมีผลนับแต่วันที่การสมัครเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้นไป จนกว่าผู้สมัครแจ้งยกเลิกบริการกับบริษัท บัตรประชาชนที่ใช้ ในการสมัครบริการโมบาย ไอดี นี้หมดอายุ (ยึดถือวันที่ระบุหน้าบัตรประชาชนในระบบของบริษัท) หรือสัญญาใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ระหว่างผู้สมัครกับบริษัทที่เปิดใช้งาน ร่วมกับบริการโมบาย ไอดี สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
 6. บริการโมบาย ไอดี จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อสัญญาการใช้เลขหมายดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมถึงการยุติการให้บริการ เนื่องจาก การใช้งานที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือมิชอบด้วยกฎหมาย
 7. บริษัทสงวนสิทธิปฏิเสธการสมัครใช้บริการโมบาย ไอดี หรือระงับการใช้งานบริการโมบาย ไอดี หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หรือพบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผู้สมัครแจ้งกับบริษัท ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริง
การยกเลิกบริการโมบาย ไอดี (Mobile ID)
 1. ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขการสิ้นสุดบริการ โดยเกิดขึ้นได้จากความสมัครใจในการยกเลิกบริการเองของข้าพเจ้า หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการตามที่บริษัท กลุ่มผู้ให้บริการโมบาย ไอดี หรือหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลกำหนดไว้
 2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสถานะการของบริการต่างๆที่ทำธุรกรรมผ่านบริการโมบาย ไอดี ก่อนขอยกเลิกแล้ว หากมีพบปัญหา ผลกระทบรวมถึงความเสียหายใดๆในภายหลัง ข้าพเจ้าไม่ขอ เรียกร้องความรับผิดชอบ หรือชดเชยความเสียหายอันเกิดจากตัวข้าพเจ้าเอง
 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าขอยกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการโมบาย ไอดี ระบบจะยุติการให้บริการในทันที ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่สามารถใช้บริการได้อีก หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือโทรศัพท์ 02-202-8000 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดการสมัครใช้บริการโมบาย ไอดี โดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกบริการโมบาย ไอดี และคงยืนยันขอยกเลิกบริการ

คำถามที่พบบ่อย

 • โมบาย ไอดี (Mobile ID) คืออะไร
  บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิตอลใช้แทนบัตรประชาชน
 • โมบาย ไอดี สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง
  ใช้แทนบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ โดยในขณะนี้เป็นช่วงทดลอง สามารถใช้งานได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทั้ง 9 สาขา ดังนี้
  1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว,
  2. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2,
  3. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน,
  4. เซ็นทรัล เอ็มบาสซี,
  5. ดิ เอ็มควอเทียร์,
  6. เดอะ คริสตัล 2,
  7. เซ็นทรัล วิลเลจ,
  8. สำนักงานใหญ่สีลม,
  9. จามจุรีสแควร์
 • สมัครใช้บริการ โมบาย ไอดี ได้ที่ไหน
  ศูนย์บริการ dtac ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนภายใต้บัตรประชาชนเดียวกัน
 • หากต้องการยกเลิกบริการ โมบาย ไอดี สามารถดำเนินการได้ที่ไหน
  ศูนย์บริการ dtac ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนภายใต้บัตรประชาชนเดียวกัน
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง โมบาย ไอดี ผ่านทางช่องทางไหน
  สามารถเข้าใช้งานผ่าน dtac app เพื่อเข้าไปรับ QR Code ผ่านมือถือของท่าน