ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  • สำหรับผู้ใช้บริการ
  • สำหรับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

ชื่อเอกสาร  
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2561 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2561 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2561 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2561 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2560 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2560 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2560 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2560 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2556 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2556 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2556 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2556 Download

 


ชื่อเอกสาร  
รายงานคุณภาพของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2560 Download

 


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน Download
สัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าประเภทเติมเงิน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Download
สัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Download
สัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจ Download

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทเติมเงิน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Download
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Download
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ Download
คำขอเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง dtac – AWN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac-AWN Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง dtac – TUC Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – TUC Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – TUC Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง dtac – TIC Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - TIC Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – TTTBB Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – TTTBB Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – TTTBB Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac – TTTBB Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – CAT  Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – CAT Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – CAT Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac – CAT Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – DTN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 4 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 5 ระหว่าง dtac - DTN Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – TU Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - TU Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac - TU Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม Download
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac - DTN Download
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – UIH Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – UIH Download
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTAC - DBB Download
 

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Download
สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 4 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 5 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 6 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 7 ระหว่าง dtac – DTN Download
สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง dtac – AWN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – AWN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – AWN Download
สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง dtac – TUC Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ Download
สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 4 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่าง dtac – DTN Download
สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่าง dtac – AWN Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร Download