Supplier Conduct Principles
ดีแทคเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลอย่างมีความรับผิดชอบ และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมที่ดี ดีแทคจึงได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) ในห่วงโซ่การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการผ่านหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier Conduct Principle) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ดีแทคคาดหวังจากบริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้รับเหมาช่วงของดีแทคจะต้องมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเช่นกันดังที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (SCP)

ทั้งนี้ดีแทคจะติดตามผลเหล่านี้ผ่านระบบการจัดการห่วงโซ่การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ คลิก