ชอบพูดแบบไหน...ก็เลือกได้เลย

เงื่อนไขการใช้บริการ

   1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่และรายปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

   2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
    2.1. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่
    1. More Voice 499 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 499 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 500 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 150 นาที นาน 12 เดือน
     • รับฟรีแพ็กเกจเสริม Facebook นาน 12 เดือน
    2. More Voice 699 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 699 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 700 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 250 นาที นาน 12 เดือน
     • รับฟรีแพ็กเกจเสริม Facebook นาน 12 เดือน
    3. More Voice 999 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 1,000 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 400 นาที นาน 12 เดือน
     • รับฟรีแพ็กเกจเสริม Facebook นาน 12 เดือน
    4. More Voice 1,299 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1299 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 1,300 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 600 นาที นาน 12 เดือน
     • รับฟรีแพ็กเกจเสริม Facebook นาน 12 เดือน
    2.2. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายปัจจุบัน
    1. More Voice 499 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 499 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 500 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 150 นาที นาน 12 เดือน
    2. More Voice 699 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 699 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 700 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 250 นาที นาน 12 เดือน
    3. More Voice 999 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 1,000 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 400 นาที นาน 12 เดือน
    4. More Voice 1299 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
     • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1299 บาท/รอบบิล
     • รับสิทธิ์โทร 1,300 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับนาทีโทรเพิ่ม 600 นาที นาน 12 เดือน
    2.3. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที2.4.จำนวนสิทธิ์การโทรของแพ็กเกจ More Voice ไม่สามารถนำไปใช้รวมกับแพ็กเสริม More Voice ได้

 

   3. อัตราค่าบริการเสริม dtac internet 2 บาท/นาที คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ค่าบริการเสริม SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

 

   4. จำนวนสิทธิ์การโทรไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้

 

   5. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการเหมาจ่าย และค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการ ใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ ได้

 

   6. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อน ใช้บริการ สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

 

   7. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อาทิเช่น บริการเสริมฟังเพลงฟรีไม่เสียการใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรี dtac wifi และบริการเสริมฟรีอื่นๆจากรายการส่งเสริมการขาย ได้รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละบริการ ในกรณีมีการขยายระยะเวลาของแพ็กเกจหลักหลังครบระยะเวลารับสิทธิ์ 12 เดือน บริการเสริมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

   8. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

   9. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้จำนวนการใช้งาน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    9.1. ตรวจสอบยอดค่าใช้บริการโดยประมาณ*121# (ไม่คิดค่าบริการ)

 

    9.2. จำนวนนาทีที่ใช้โทร *121*1# หรือ บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 กด 2 (ไม่คิดค่าบริการ)

 

   10. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว

 

   11. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ

 

   12. SMS ที่เป็นภาษาไทยหรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความจะมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ

 

   13. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้นและห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล

 

   14. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

 

   15. การสมัครแพ็กเกจ More Voice 499, More Voice 699, More Voice 999, More Voice 1,299 ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

 

  16. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330