dtac WiFi calling | VoWiFi

wifi calling คืออะไร

บริการที่ช่วยให้สามารถโทรและรับสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยคิดค่าบริการเหมือนการโทรศัพท์ปกติตามอัตราแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ สามารถใช้ได้ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน

Wifi calling ดีอย่างไร

โทรเข้า-รับสาย
ทุกที่ทั่วโลกผ่านสัญญาณ WiFi
แม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

สะดวก รับสาย-โทรออก
ได้ทุกเครื่องเหมือนอยู่เมืองไทย

ประหยัด ค่าบริการตามปกติ
ตามแพ็กเกจที่เรามี
เหมือนอยู่เมืองไทย

สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

iPhone

Samsung

Sony

Huawei

รุ่นอื่น ๆ (ดาวน์โหลดแอพฯ)

วิธีการตั้งค่าใช้งาน

อัตราค่าบริการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

โทรออก

ตามแพ็กเกจที่ใช้งานปัจจุบัน

รับสาย

ฟรี

 1. dtac WiFi Calling แอพพลิเคชั่น เป็นบริการที่ให้โทรออก และรับสายในรูปแบบของเสียง หรือวิดีโอ รวมถึงสามารถแชต และส่งไฟล์หากัน โดยการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi โดยต้องเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 5 และ Android เวอร์ชั่น 2.3 เป็นต้นไป
 2. การเริ่มต้นใช้งานแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่ และต้องลงทะเบียนผู้ใช้ให้เรียบร้อย โดยขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling มีเงื่อนไขดังนี้
  • 2.1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องเป็นระบบดีแทค และต้องใช้เครื่องและซิมการ์ดที่รองรับการใช้งาน 4G เท่านั้น
  • 2.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับรหัส OTP (One Time Password) ในรูปของข้อความสั้น SMS (Short Message Service) ในการลงทะเบียนครั้งแรก และรหัส OTP จะมีอายุใช้งานภายใน 15 นาที นับแต่ได้รับ หากเกินเวลา ต้องขอรหัส OTP ใหม่
  • 2.3 การตั้งค่ารหัสผ่าน (Password) จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ถึง 16 หลัก ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียว หรือสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้ เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการในการ Log In

   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด
 3. การ Log In เพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling
  • 3.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครเพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling ตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถ Log In เพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling ได้
  • 3.2 ขั้นตอนและเงื่อนไขในการ Log In เพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling นั้น ผู้ใช้บริการสามารถทำการ Log In ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะได้กำหนดเพิ่มเติม) เพียง 1 (หนึ่ง) เครื่องต่อการใช้งานแต่ละครั้งเท่านั้น
 4. การรีเซตรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในบริการ dtac WiFi Calling
  • 4.1 กรณีลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการต้องกดปุ่ม “ รีเซตรหัสผ่าน” และระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ในการสมัครเพื่อใช้บริการ dtac WiFi Calling และระบุรหัสยืนยัน จำนวน 4 หลัก ที่ได้รับทาง OTP เพื่อปลดล็อค และตั้งค่ารหัสผ่านความยาวอย่างน้อย 8 ถึง 16 หลักใหม่
  • 4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใส่รหัสผ่านเกินจำนวนครั้งที่กำหนด จะมีข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และ Log in อีกครั้งหลังได้รับ SMS แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้วอย่างน้อย 3 นาที

   ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และเงื่อนไขในการตั้งค่ารหัสผ่าน ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
 5. ในขณะที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพียงอย่างเดียว และต้องการรับสายด้วยแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling ผู้ใช้บริการจะต้องปิดบริการ dtac call forward และ Voice mail โดยพิมพ์ ##21# หรือ ##002# และกดโทรออก มิฉะนั้น หมายเลขต้นทางจะไม่สามารถติดต่อคุณได้
 6. คุณภาพการใช้งานทั้งแบบเสียงและวิดีโอขึ้นกับคุณภาพสัญญาณ Wi-Fi หากคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียร ก็ส่งผลต่อคุณภาพของเสียงและภาพเช่นกัน
 7. การใช้บริการแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือหมายเลขโทรด่วนต่างๆ จะไม่สามารถแจ้งพิกัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ได้อัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องแจ้งสถานที่ด้วยตนเอง หรือเปลี่ยนไปใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือปกติในการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
 8. ค่าใช้บริการ
  • 8.1 ขณะใช้งานในประเทศไทย
   • - คิดค่าบริการเดียวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นนาทีหรือวินาที ตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยหักจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจ และไม่เสียค่าบริการในการรับสาย หากผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครแพ็กเกจไว้ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราส่วนเกินที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
  • 8.2 ขณะใช้งานในต่างประเทศ
   • - การใช้บริการแอพพลิเคชั่น dtac WiFi Calling โทรกลับหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย หมายรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, บ้าน และสายด่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย คิดค่าบริการเดียวกับการโทรออกในประเทศไทย เป็นนาทีหรือวินาที ตามแพ็กเกจปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยหักจากจำนวนที่ใช้งานได้ตามแพ็กเกจ และไม่เสียค่าบริการในการรับสาย หากผู้ใช้บริการไม่ได้สมัครแพ็กเกจไว้ จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราส่วนเกินที่กำหนดไว้ในโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่
   • - การโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่หมายเลขที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะถูกคิดค่าบริการในอัตราโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) โดยจะคิดค่าบริการเหมือนผู้ใช้บริการอยู่ในประเทศไทยและโทรทางไกลออกไปยังประเทศนั้น ๆ
   • - เพื่อป้องกันการถูกคิดค่าบริการโทรออกและ/หรือรับสายผ่านบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) เมื่ออยู่ต่างประเทศ ผู้ใช้งานต้องปิดการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ตลอดการใช้งานเท่านั้น
 9. บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้บางประเทศที่มีมาตรการควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)
 10. ระบบจะทำการเก็บบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรวบรวมและประมวลผลเท่าที่จำเป็น รวมถึงยินยอมให้เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปรับปรุงและ/หรือการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมและ/หรือการให้บริการโทรคมนาคม ตลอดจนการให้บริการใดๆ ร่วมกับบุคคลอื่น
 11. บริการ dtac WiFi Calling สำหรับผู้ใช้บริการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อแสวงหาผลกำไรไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนำบริการไปใช้ในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาต ขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรือยกเลิกสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายทันที โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์เรียกร้องทุกประการที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ
 12. บริการ dtac WiFi Calling นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ได้กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ http://www.dtac.co.th/network/wifi-calling.html หรือ โทร.1678

คำถามที่พบบ่อย