ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  • สำหรับผู้ใช้บริการ
  • สำหรับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

ชื่อเอกสาร  
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2560 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2560 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2559 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2558 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2557 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2556 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2556 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2556 Download
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2556 Download

 


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน Download
สัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าประเภทเติมเงิน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Download
สัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล Download
สัญญาให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจ Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง dtac – AWN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac-AWN Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง dtac – TUC Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – TUC Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – TUC Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง dtac – TIC Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - TIC Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – TTTBB Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – TTTBB Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – TTTBB Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – CAT  Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – CAT Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – CAT Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – DTN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 4 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทีกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 5 ระหว่าง dtac - DTN Download
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – TU Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - TU Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac - TU Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม Download
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac - DTN Download
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง dtac – UIH Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – UIH Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – UIH Download
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง DTAC - DBB Download
 

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Download
สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง dtac – DTN Download
สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง dtac – AWN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 4 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 5 ระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 6 ระหว่าง dtac – DTN Download

 


ชื่อเอกสาร  
ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ Download
สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่าง dtac – DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 1 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 3 ระหว่าง dtac - DTN Download
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ครั้งที่ 4 ระหว่าง dtac – DTN Download
สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่าง dtac – AWN Download