ดีแทคมีการบริจาคเพื่อการกุศลโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจ โดยสามารถบริจาคเป็นเงิน สิ่งของ และการให้บริการตามศักยภาพของดีแทค เช่น การส่งข้อความทาง SMS การให้บริการระดมเงินบริจาคทาง SMS และโทรศัพท์ การให้โทรฟรีและอินเตอร์เนตฟรีแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งการบริจาคจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมโดยรวม ตามหลักมนุษยธรรม

- เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีลักษณะดังนี้

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริจาคจะต้องเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคมหรือบรรเทาสาธารณภัยโดยไม่แสวงหาผลกำไร หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การทหาร และการรักษาความมั่นคง จะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคนั้นเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริจคอร์รัปชันของดีแทค

ดีแทคได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติการบริจาค และอาจขอเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา โดยคณะกรรมการสามารถปฏิเสธคำขอรับบริจาคได้หากพบว่าการบริจาคนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การบริจาคของดีแทค

หากประสงค์ที่จะขอรับบริจาคจากดีแทค กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้มายัง sustainability@dtac.co.th

หนังสือขอรับบริจาค ที่ระบุว่าตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใดของดีแทค พร้อมรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม จำนวนเงิน สิ่งของ หรือบริการที่ต้องการขอรับบริจาค

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคมหรือบรรเทาสาธารณภัยโดยไม่แสวงหาผลกำไร หรือเอกสารที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคลตามประเภทของหน่วยงาน