EN TH

พูดจริงทำจริง
ตรงไปตรงมา

“ถ้าดีแทคยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปด้วยความจริงใจ
เราก็สามารถเป็นเพื่อนคนหนึ่งกับลูกค้าได้เหมือนกัน”

ดีแทค คอลเซ็นเตอร์
สื่อสารเรื่องการใช้งานเครือข่ายกับลูกค้าอย่างโปร่งใส
จริงใจ และเท่าเทียม

01

สำหรับลูกค้าทุกคน เรามีความมุ่งมั่น
ในการให้บริการที่มีความเป็นมนุษย์
เรียบง่าย และซี่อตรง

02

ดีแทคได้ก้าวสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างลงลึก
เพื่อให้บริการด้วยความ
เป็นธรรมกับลูกค้ามากขึ้น

03

ลุกค้าแบบรายเดือนในตอนนี้จะได้รับแพ็คเก็จ
ที่เหมือนกันลูกค้าใหม่

04

และเราก็เข้มงวดกับคอนเทนท์พาร์ทเนอร์
ของเรามากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บบริการ
ที่ลูกค้าไม่ได้ตั้งใจรับบริการ

05

ด้วยปรับปรุงแนวคิดในการทำงาน
ทำให้สามารถลดปริมาณการคอมเพลน
จากลูกค้าได้ถึง 90%