บริการ ICT Free WiFi by dtac

ICT Free WiFi by dtac คืออะไร

บริการ ICT Free WiFi by dtac เกิดจากความร่วมมือระหว่าง dtac ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi สำหรับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการ ICT Free WiFi ได้สูงสุด 2 ชั่วโมงต่อวัน

วิธีการใช้งาน ICT Free WiFi by dtac

 • อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by dtac
 • มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก และอื่น ๆ
 • ค้นหาและเชื่อมต่อเครือข่าย (SSID) ชื่อ “ICT Free WiFi by dtac
 • สำหรับการใช้งานครั้งแรกเข้าเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) และพิมพ์ www.dtac.co.th เพื่อลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผ่านทางอีเมลของผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และสามารถใช้งานได้ทันทีผ่านการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 • สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป ผู้ใช้บริการสามารถนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว ไปใช้งานตามต้องการจากพื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by dtac โดยจำกัดการใช้งาน 2 ชั่วโมงต่อวัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดการขอใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac

 • 1 สิทธิ์/1ท่าน สำหรับการเชื่อมต่อ ICT Free WiFi by dtac
 • ความเร็วสูงสุด 3 Mbps/ 3 Mbps ระยะเวลาใช้งาน 120 นาที/วัน มีกำหนดอายุการใช้งาน 3 เดือน และสามารถต่ออายุการใช้งานได้ทุก ๆ 3 เดือน
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac ได้หลังจากได้รับการยืนยัน
 • การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
 • การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ที่จุดให้บริการ ICT Free WiFi by dtac ทั่วประเทศ ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้ที่ http://www.dtac.co.th/network/ict-freewifi.html หรือ โทร 1678 (อัตราค่าบริการเป็นไปตามค่าบริการพื้นฐานของแต่ละผู้ใช้บริการ)
 • การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากการลงทะเบียนจะหมดอายุทุก 3 เดือน หากท่านประสงค์ใช้บริการต่อจะต้องลงทะเบียนแบบ Online เพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการนี้ต่ออีก 3 เดือน จากหน้าล็อกอิน ICT Free WiFi by dtac
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ รวมถึงรายละเอียดการใช้งานได้ที่ 1678 (อัตราค่าบริการเป็นไปตามค่าบริการพื้นฐานของแต่ละผู้ใช้บริการ)
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเองเป็นความลับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการใช้บริการ ICT Free Wifi by dtac

พื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by dtac

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. สภากาชาดไทย
 4. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 5. โรงพยาบาลสงฆ์
 6. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 7. โรงพยาบาลศิริราช
 8. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 9. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 11. โรงพยาบาลกลาง
หมายเหตุ พื้นที่ให้บริการสัญญาณเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลเท่านั้น
 1. ในการขอใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ICT Free WiFi by dtac ก่อนการใช้บริการ และต้องใช้บริการภายใต้มาตรการกำกับดูแลตามกฎหมายและสัญญาการให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด (ดีบีบี) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และกฏเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 2. การกำหนดจุดให้บริการ หรือการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทราบดีว่าหากบุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว และนำไปใช้บริการในทางที่ทุจริต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้บริการที่ได้รับการกำหนดรหัสผ่านดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรับรู้ ยินยอม หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายในทุกกรณีและผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดสำหรับผู้ขอใช้บริการที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือใช้บริการโดยผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาให้บริการ
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ ประเภทบริการ หรือจุด/พื้นที่ให้บริการ
 4. คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รัศมีและจุด/พื้นที่ให้บริการของบริการ ICT Free WiFi by dtac อาจมีข้อขัดข้องชั่วคราว หรือการถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยี นโยบายในการให้บริการ ปริมาณและจำนวนการใช้บริการ ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์ คุณภาพและมาตรฐานรวมทั้งความสามารถของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตปลายทาง
ข้อสงวนสิทธิ์
 1. ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการ ICT Free WiFi by dtac ที่ได้รับจากบริษัทไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือดำเนินการอย่างใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด
 2. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกี่ยวกับการใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac ของผู้ใช้บริการ และ/หรือการกระทำใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้กระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
 3. ในระหว่างการให้บริการฯ ระบบจะมีการตัดการเชื่อมต่อของบริการทุก ๆ 120 นาที (Session time out) เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไปสามารถเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
 4. บริการ ICT Free WiFi by dtac เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ ช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
 5. ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะๆ จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 6. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
 7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูลและความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
 8. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการ ICT Free WiFi by dtac อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. คุณภาพของการใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac อาจลดลงหรือไม่สามารถใช้บริการได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ตำแหน่งในการใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac ที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
 10. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณ ICT Free WiFi by dtac อาจมีผลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพอุปกรณ์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและความคับคั่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ
 11. ผู้ให้บริการมีการรักษาความปลอดภัยตามสมควรสำหรับระบบ ICT Free WiFi by dtac อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้งานหรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ จาก ผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
 12. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้า เหตุขัดข้องของการรับส่งข้อมูล หรือ การล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 14. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเก็บไว้ในระบบหรือส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
 15. สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac ข้างต้นนี้ทั้งหมดไม่สามารถแลกคืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 16. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ ICT Free WiFi by dtac หากผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่ามีการนำบริการ ICT Free WiFi by dtac ไปใช้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
 17. เมื่อผู้ขอใช้บริการได้แสดงเจตนาขอใช้บริการและผู้ให้บริการได้อนุมัติให้ใช้บริการ โดยการกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ขอใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ศึกษาข้อมูล รับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญาการให้บริการอย่างครบถ้วนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามสัญญาให้บริการนับตั้งแต่วันที่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการจนกว่าจะมีการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด