စနစ်တွင်ဆင်း(မ်)ကဒ်မှတ်ပုံတင်ရန်


  • အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကြိုတင်ပေးဆင်း(မ်)ကဒ်မှတ်ပုံတင်ရန် လင့်မှတဆင့်ဖုန်းထဲရှိ Safari နှင့် Google Chrome တို့ကိုအသုံးပြုပါ