ស្គែនបាកូដនៅផ្នែកខាងមុខនៃកញ្ចប់ស៊ីមកាតបែបបញ្ចូលលុយ


  • លីងក្នុងការភ្ជាប់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះស៊ីមកាតបែបបញ្ចូលលុយតាមអ៊ិនធើណេតអាចប្រើបានជាមួយ Safari និង Google Chrom ក្នុងទូរស័ព្ទ