ดีแทค กับความยั่งยืน

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร

ความยั่งยืนของดีแทค

ดีแทคได้จัดทำนโยบายการดำเนินการด้านความยั่งยืนโดยใช้มาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact), ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights), และ อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions) เป็นต้น นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ศึกษาประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

นโยบายด้านความยั่งยืน

ดีแทคร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง โดยยึดหลักการตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact), ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights), และ อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions) เป็นต้น

 

หลักการปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่สำคัญมีดังนี้

1. ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจะต้องครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. ใช้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice) และโปร่งใส

3. การดำเนินธุรกิจหลัก (core business) ที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม

4. จะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

1. ทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Do the Right Thing)

ดีแทคให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมกับกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ดีแทคยังส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และโดยเปิดเผย รวมถึงการตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ดีแทคเชื่อมั่นว่า การทำธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสจะสร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เช่น กลุ่มบริษัทคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประเมินผลตามกระบวนการที่โปร่งใสชัดเจน และมีการทำธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม

ขณะเดียวกัน ดีแทคทำให้กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล มั่นใจได้ว่า การทำงานร่วมกับดีแทคจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากการติดสินบน หรือผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนการขยายโครงข่ายการสื่อสารอย่างเต็มเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาค

2. สร้างศักยภาพสังคม (Empower Societies)

การสร้างไทยให้แกร่ง หรือ Empower Societies เป็นวิสัยทัศน์ของดีแทคที่มุ่งมั่นและทุ่มเทความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม องค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ รวมไปความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้หลักการ “สร้างคุณค่าร่วม” รวมไปถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดีแทคได้ดำเนินงานตามกรอบ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของสหประชาชาติ ข้อที่ 10 ที่ว่าด้วยประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ” เช่น โครงการ ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทั้ง Internet of Things, Satellite Imagery และ Big Data เพื่อบรรบุเป้าหมายให้เกษตรกรรายย่อยก้าวพ้นเส้นยากจนของประเทศให้ได้ภายในปี 2573

ขณะเดียวกัน ดีแทคให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าร่วมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกระบวนการทำงานตั้งแต่การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาปัญหา ความคาดหวังของทุกกลุ่ม และการแก้ปัญหาด้วยกลไกทางธุรกิจ 

อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญคือ การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งดีแทคมีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาตอบสนองความต้องการของคนไทยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านโครงการและกิจกรรม

ที่ผ่านมา ดีแทคผนึกกำลังกับกระทรวงต่างๆ ริเริ่มโครงการ "ชุมชนต้นแบบ เน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโมเดลลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้เครื่องมือดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถรับการบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเท่าเทียมด้วย