ดีแทค กับความยั่งยืน

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร

โครงการต่างๆของเรา

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ ดีแทคได้ยึดถือหลักการ ‘ทำในสิ่งที่ถูกต้อง’ หรือ Do the Right Thing ควบคู่ไปกับการ ‘สร้างคุณค่าร่วม’ หรือ Creating Shared Value (CSV) ให้แก่สังคมไทย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของดีแทค ‘สร้างไทยให้แกร่ง’ และการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำทั้งในและนอกประเทศ

โครงการ Smart Farmer

การบริหารห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน

โครงการ Safe Internet

โครงการเน็ตอาสา

2557 - ปัจุบัน

เกษตรกร
รายได้เพิ่มขึ้น
25%

โครงการ Smart Farmer

ดีแทคได้ริเริ่มโครงการ Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อให้เป็นฐานรากที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลัก ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และรับบริการจากภาครัฐ ให้สามารถเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ

อบรมเกษตรกร
20,000 ราย
ทั่วประเทศ
25%

โครงการเน็ตอาสา

ดีแทคได้ริเริ่มโครงการเน็ตอาสาตั้งแต่ปี 2557 มีเป้าหมายหลักคือ การเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม และดีแทค
เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษกิจและสังคม
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศ

2557 - ปัจจุบัน

โครงการเน็ตอาสา

ดีแทคได้ริเริ่มโครงการเน็ตอาสาตั้งแต่ปี 2557 มีเป้าหมายหลักคือ การเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม และดีแทค
เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษกิจและสังคม
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศ

โครงการ Safe Internet

ดีแทคได้วางตำแหน่งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน (Child-friendly Business) สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของดีแทค โดยถูกกำหนดอยู่ในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดีแทค ในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานออนไลน์ (Enable and Safe) โดยบริษัทได้เล็งเห็นแล้วว่า การใช้การสื่อสารทางออนไลน์หรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปสู่การสูญเสียในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังมีความรู้และทักษะในการปกป้องตนเองในโลกออนไลน์อย่างจำกัด ในขณะที่การเข้าถึงอินเทอร์เนตในประชากรกลุ่มนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เนตและการสื่อสาร จึงเป็นความรับผิดชอบของดีแทคที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในการท่องโลกออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการ Safe Internet อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ดีแทคให้ความสำคัญต่อผู้จัดหาสินค้าและบริการทุกรายและถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท สถานการณ์หรือการดำเนินงานใดๆ ที่ถือเป็นความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทคู่ค้าและดีแทคเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและการพัฒนาในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วยเช่นกัน

2561 - ปัจุบัน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ดีแทคให้ความสำคัญต่อผู้จัดหาสินค้าและบริการทุกรายและถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท สถานการณ์หรือการดำเนินงานใดๆ ที่ถือเป็นความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทคู่ค้าและดีแทคเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและการพัฒนาในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วยเช่นกัน