การดูแลพนักงาน

ที่ดีแทค พนักงานถือเป็นองค์ประกอบที่มีค่าสูงที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ดีแทคให้ความสำคัญแก่การสร้างพนักงานที่มีทักษะดิจิทัลสำหรับการเผชิญหน้ากับ technology disruption และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและสังคม ในขณะเดียวกัน ดีแทคยังคงดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อนำไปสู่ผลิตภาพทางการทำงานสูงสุด

ดีแทคมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักการ International Labour Organizations’ Eight Fundamental Conventions โดยมีการยึดถือในหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ดีแทคจะไม่มีการจ้างงานแรงงานที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานประจำ (permanent) หรือสัญญาจ้าง (fixed term)

  • ดีแทคต่อต้านการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานที่ต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้ พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจลาออกจากงานได้อย่างอิสระหลังจากที่แจ้งบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด

  • ดีแทคให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการรวมกลุ่มและการร่วมเจรจาต่อรอง (collective bargaining) ของพนักงาน และให้สิทธิ์พนักงานในการเลือกผู้แทน (representatives) ที่มีศักยภาพในการปกป้องการใช้สิทธิ์และสวัสดิการของพนักงาน

  • ดีแทคจะไม่มีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากพนักงานในองค์กรตามกระบวนการที่ถูกต้อง เป็นทางการ และเป็นไปตามกฎหมาย

  • ดีแทคจะกำหนดชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันให้เหมาะสม และมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการพักผ่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

ดีแทคกำหนดหลักปฏิบัติในการจ้างงานให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกระบวนการสรรหาและจ้างงานจะต้องมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมตามที่ได้ระบุไว้ใน “ดีแทคธรรมาภิบาล” ตำแหน่งงานใดที่ว่างลงและยังไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่ง จะต้องมีการประกาศสรรหาทั้งภายในและภายนอกบริษัท และพนักงานทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงรายละเอียดของตำแหน่งงานที่ว่างลงได้ตลอด  กระบวนการสรรหาจะต้องมุ่งไปสู่ความหลากหลายและเป็นไปตามกฎหมาย และจะต้องคัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์การทำงานและความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร

เอกสารเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกเอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้ 

การดูแลพนักงาน

การดูแลพนักงาน

DOCX 0.01 MB