นโยบาย ของดีแทค

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงมีผลต่อความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรที่กำกับดูแล คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน และสังคม แต่ยังสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ดังนั้น ดีแทคจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพราะเป็นมหันตภัยระดับสากลที่สร้างความเสียหายแก่ภาคธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ดีแทค ได้กำหนด 2 แนวทางหลักเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ การบังคับใช้ดีแทคธรรมาภิบาล และการจัดตั้งหน่วยงานจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแล

ดีแทคยึดมั่นในการดำเนินงานตาม "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560" หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 ที่ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการสร้างกลไกกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ธุรกิจปรับตัว เติบโต และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ซึ่งดีแทคได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์  http://dtac-th.listedcompany.com/cg.html และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ในการอ้างอิงได้สะดวก

ดีแทคได้จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการไว้ในโครงสร้างการบริหารองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งกลไกการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ดีแทคยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Collective Action Coalition for Anti-Corruption (CAC) ตั้งแต่ ปี 2553 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

จากการประเมินของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย ดีแทคเป็นหนึ่งใน 142 บริษัทที่ได้คะแนนระดับดีเลิศ (ช่วงคะแนนระหว่าง 90 ถึง 100) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 657 บริษัท ในปี 2561 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ดีแทคยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดีแทคธรรมาภิบาล

ดีแทคได้จัดทำ“ดีแทคธรรมาภิบาล” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dtac.co.th/document-upload/about/pdf/Dtac-s-2018-Code-of-Conduct_Final_TH.pdf

ดีแทค ออก "ดีแทคธรรมาภิบาล" ตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ดีแทคได้พัฒนา ดีแทคธรรมภิบาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่อง "หัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาล  4 ด้าน" ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และกำหนดกรอบในการดำเนินธุรกิจของดีแทค ดังนี้

1

เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)

1

เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)

2

เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา (We are accountable for our actions)

2

เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของเรา (We are accountable for our actions)

3

เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)

3

เราต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)

4

เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (We speak up)

4

เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม (We speak up)

นอกจากนี้ ดีแทคธรรมาภิบาลปรับปรุงล่าสุด ยังครอบคลุมเพิ่มเติมอีก 2 ส่วน คือ

  1. บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) โดยดีแทคคาดหวังว่า บริษัทคู่ค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีแทคกำหนด และเคารพค่านิยมของดีแทคด้วย
  2. เจ้าหน้าที่รัฐ (Public Officials) เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของดีแทค พนักงานรัฐจึงต้องมีความเข้าใจและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน ดีแทคได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญๆ ในระดับสากล เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การแข่งขันทางการค้าและธุรกิจ การรักษาความลับ และการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพของพนักงาน รวมไปถึงจริยธรรมด้านการเงินและการฉ้อโกง เป็นต้น

 

พนักงานดีแทคทุกคนจะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับดีแทคธรรมาภิบาล และลงนามเพื่อยอมรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางดำเนินการที่กำหนดในดีแทคธรรมภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2561 มีพนักงาน 3,899 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 ได้ทบทวนและลงนามเพื่อยอมรับการปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาล

เอกสารเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกเอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้ 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

DOCX 0.01 MB