นโยบาย ของดีแทค

สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ เสริมสร้างรากฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์ก

การกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร

ดีแทคสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานรู้สึกมั่นใจที่จะแจ้งเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมและแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม สำหรับดีแทคแล้วเป็นเรื่องสำคัญที่พนักงานจะต้องแจ้งเรื่องราวดังกล่าวให้ดีแทคทราบ และมี “ฝ่ายกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร” หรือ Ethics and Compliance Department ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ปราศจากการครอบงำโดยผู้บริหาร โดยทำหน้าที่สื่อสาร ฝึกอบรม และให้ความรู้ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหัวใจสำคัญของดีแทคธรรมภิบาลทั้ง 4 ด้านอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหัวข้อต่างๆ ในดีแทคธรรมาภิบาล

ในปี 2561 นี้ ดีแทคได้แต่งตั้งให้มีหน่วยงานใหม่ คือ “หน่วยงานสอบสวน” หรือ Investigation Department ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล และทำการสอบสวนพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน ละเมิด หรือขัดต่อดีแทคธรรมภิบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนจนแล้วเสร็จสิ้นสุดกระบวนการ

ถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติที่พนักงานต้องรายงานถึงการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล หรือหากต้องการคำแนะนำอันเกี่ยวข้องกับการรายงานการฝ่าฝืน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและจริยธรรมองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาตามสายงานได้ตลอด ดีแทคจัดให้มีช่องทางการรายงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาลทางเว็บไซต์ http://dtac.ethicspoint.com

นอกจากพนักงานดีแทคแล้ว ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ช่องทางสื่อสารดังกล่าวในการรายงานการกระทำของพนักงานดีแทคที่อาจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลด้วยเช่นกัน โดยระบบการรับเรื่องทางเว็บไซต์ดำเนินการโดย NAVEX Global, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปและมิได้อยู่ในเครือของดีแทค รายงานทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ พนักงานสามารถเลือกที่จะรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ นอกจากนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รายงาน (เช่น IP Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รายงานแต่อย่างใด

ดีแทคจะไม่ยอมให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการตอบโต้แก้แค้นผู้ที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนธรรมาภิบาล หากพบว่ามีการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลของการกระทำ ซึ่งเป็นไปตามชนิดและความรุนแรงของการฝ่าฝืน การฝ่าฝืนร้ายแรงอาจนำไปสู่การเลิกจ้างได้

การประพฤติมิชอบซึ่งอาจถูกลงโทษทางวินัยยังรวมถึงการกระทำอื่นๆ เช่น

  • การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล

  • การไม่รายงานในทันทีถึงการฝ่าฝืนที่ได้รู้หรือที่สงสัยว่าได้เกิดขึ้น

  • การไม่ให้ความร่วมมือกับดีแทคในการสืบสวนฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้น

  • การแก้แค้นตอบโต้พนักงานที่ได้รายงานข้อสงสัยในการประพฤติมิชอบโดยสุจริต

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเพื่อสืบสวนการฝ่าฝืนใดๆ หากมีการฝ่าฝืนจริง ดีแทคจะลงโทษทางวินัยหรือดำเนินการป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร

หน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กรจะรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

เอกสารเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกเอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้ 

การกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร

การกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร

DOCX 0.01 MB