ความยั่งยืนของดีแทค

เชื่อมต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่ง

ความยั่งยืนที่ดีแทค

ดีแทคได้จัดทำนโยบายการดำเนินการด้านความยั่งยืนโดยใช้มาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact), ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights), และ อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions) เป็นต้น นอกจากนี้ ดีแทคยังได้ศึกษาประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินนโยบายดังนี้

 

1

เพื่อให้ประเด็นด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1

เพื่อให้ประเด็นด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2

เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและความโปร่งใส

2

เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและความโปร่งใส

3

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจหลักสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมสูงสุด

3

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจหลักสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมสูงสุด

4

เพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

4

เพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

5

เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นความยั่งยืน

5

เพื่อให้มีการรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business)

ดีแทคมีการระบุความเสี่ยงและขยายผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านต่างๆ ในระดับสากลและสอดคล้องกับประเด็นความท้าทายต่างๆ ธุรกิจโทรคมนาคม ดีแทคมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแก่มาตรการสร้างความโปร่งใสและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทำงานใน ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ และในห่วงโซ่อุปทานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังมีการประเมินบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มโอกาสและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนอกเหนือไปจากเพียงการดำเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

 

สร้างไทยให้แกร่ง (Empower Societies)

วิสัยทัศน์ของดีแทค ‘เชื่อมต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและสร้างสังคมไทยให้แกร่ง’ สะท้อนความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นทุ่มเทความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม องค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ ในการยกระดับสังคมไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ และการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของประเทศไทย ในการลดความเหลื่อมล้ำ ดีแทคดำเนินงานตามกรอบ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติข้อที่ 10 “ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ” (UN Sustainable Development Goals #10 Reduced Inequalities) นอกจากนี้ ดีแทคยังใช้หลักการ "สร้างคุณค่าร่วม" (Creating Shared Value :CSV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งช่วยให้ดีแทคสามารถเข้าใจและเข้าถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยให้เกิดการสร้างแนวทางความร่วมมือและการระดมทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างตรงจุดมากขึ้น