Home

คลังข้อมูลทางการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย
ความภูมิใจของดีแทคกับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008 สาขา Service Sector

*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เป็นบริการเสริมพิเศษที่ดีแทคได้สร้างสรรค์ขึ้นบนแนวคิดด้าน CSR ผสานแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กรได้แก่ ดีแทค มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมโยงเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทั่วไทย

 *1677 ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรผ่านทาง SMS แก่เกษตรกรทุกวัน โดยมีข้อมูล 3 หมวดหมู่หลักๆ ได้แก่
-  “ทุ่งรวงทอง”       ข้อมูลสำหรับชาวนาและผู้ที่สนใจการปลูกข้าว
-  “สวนเงินไร่ทอง”  ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ สำหรับชาวไร่ ชาวสวน
-  “ข้อมูลปศุสัตว์เศรษฐี” ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและการทำประมง

ทั้งนี้ ลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนและแบบเติมเงินสามารถสมัครและใช้บริการรับข้อมูลฟรี นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่โทร *1677 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันในทุกภูมิภาคได้อีกด้วย

ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการ “ทางด่วนข้อมูลการเกษตร” แล้วกว่า  130,000 เลขหมาย (ณ สิ้นปี 2551) เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rakbankerd.com และศูนย์ประสานงาน *1677 ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  Happy Station ซึ่งจะช่วยนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากเครือข่ายเกษตรกรระดับประเทศ 76 คน จากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด มาร่วมกันสร้างเสริมภูมิความรู้แก่เกษตรกรไทย ทั้งยังได้มีการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และ USAID ซึ่งได้เข้ามาร่วมโครงการพร้อมสนับสนุนบุคลากรและความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมอีกด้วย
บริการ *1677  เป็น CSR เชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ที่นำเอาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีอยู่ขององค์กรมาตอบโจทย์เกษตรกรที่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ถือเป็นนวัตกรรมทางที่สามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา CSR เชิงกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี

โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรยังคว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ประเภทรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) ในสาขากลุ่มธุรกิจบริการ (Service Sector) อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของดีแทคในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหนุนนำการพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้ก้าวต่อไปอย่างดี