ฉลอง บีทีเอส ครบรอบ 18 ปี

ฉลอง บีทีเอส ครบรอบ 18 ปี

เพียงซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยว ที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 60 - 15 ก.พ. 61

ลงทะเบียนใบเสร็จบีทีเอส
ลุ้นแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน
นั่งชินคันเซ็น โยโกฮาม่า โตเกียว

จำนวน 6 รางวัล

ลุ้นเพิ่มอีก จำนวน 6 รางวัล
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทครีวอร์ด

รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท)
รวมมูลค่า 1.2 ล้านบาท

สแกนเพื่อลงทะเบียนใบเสร็จบีทีเอส
www.bts.co.th/luckydraw

 1. ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2560-15 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน จำนวน 12 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท) รวม 24 ที่นั่ง มูลค่าทั้งสิ้น 1,200,000 บาท กำหนดเดินทางภายในเดือนพฤษภาคม 2561 รายละเอียดรางวัล ดังนี้
  • 1.1 สำหรับผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเท่านั้น ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท) รวม 12 ที่นั่ง มูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท
  • 1.2 พิเศษเฉพาะลูกค้าดีแทครีวอร์ด มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มอีกจำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท) รวม 12 ที่นั่ง มูลค่าทั้งสิ้น 600,000 บาท
 2. ใบเสร็จบีทีเอส 1 ใบ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
 3. ลงทะเบียนผ่านทาง www.bts.co.th กรอกชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, E-Mail และเลขที่ใบเสร็จบีทีเอส เพื่อรับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
 4. สำหรับลูกค้าดีแทครีวอร์ด รับสิทธิพิเศษลุ้นรางวัลเพิ่ม โดยกดรับรหัสดีแทครีวอร์ด *140*800#(โทร) และกรอกรหัสในหน้าลงทะเบียนตามข้อ 3. ทั้งนี้ จะต้องคงสถานภาพการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทคจนถึงวันที่รับรางวัล
 5. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จที่ลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันกรณีได้รับรางวัล
 6. จับรางวัลวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทจะนำชื่อ-นามสกุลและเลขที่ใบเสร็จ ที่ส่งเข้าร่วมรายการผ่านทาง www.bts.co.th มาจัดทำชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลและจับรางวัลร่วมกันต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน โดยจะกระทำการจับรางวัลจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 จำนวน 6 รางวัล จากรายชื่อผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
  ครั้งที่ 2 จำนวน 6 รางวัล จากสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทครีวอร์ด
 7. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากสื่อบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือที่ www.bts.co.th หรือ แฟนเพจหนูด่วน บีทีเอส หรือสอบถามศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตกลงยินยอมอนุญาตให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถนำ E-mail ที่ลงทะเบียนไปใช้ในการติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของรางวัล และการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมรายการล่วงหน้า ผู้เข้าร่วมรายการยอมรับในการตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และจะไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ตนขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายและจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในค่าขาดประโยชน์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 10. พนักงานของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด/บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 16 มีนาคม–14 เมษายน 2561 สถานที่รับรางวัล ฝ่ายการตลาด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคารบีทีเอส ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น. การรับรางวัล ต้องนําใบเสร็จบีทีเอสตัวจริงที่มีหมายเลขที่ถูกต้องตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุดที่ตรงกับชื่อที่ประกาศ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแจ้งรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง และนำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทาง โดยหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากช่วงเวลาที่กำหนดเดินทาง กรณีผู้โชคดีหรือผู้ร่วมเดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมในการเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา-มารดาด้วย มิฉะนั้นทางบริษัทขอตัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล
 2. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสิทธิ์การเป็นลูกค้าดีแทครีวอร์ด นอกจากต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. แล้ว จะต้องคงสถานภาพการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทคจนถึงวันที่รับรางวัล ซึ่งจดทะเบียนในชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับชื่อที่ประกาศ
 3. กรณีมีหลักฐานแสดงไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร และการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สุด
 4. ใบเสร็จบีทีเอสที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวเลข และ/หรือรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 5. กรณีผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นในทุกกรณี จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นตามรางวัลที่ได้รับ โดยผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมใดๆ และมูลค่าของรางวัลในทุกกรณี
 7. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์รางวัลแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. ผู้โชคดีที่รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น ต้องเดินทางในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยกำหนดเดินทางภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 9. สิทธิ์การรับรางวัลและของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอน ขาย แลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
 10. กรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดี 1 รางวัลตลอดรายการ โดยคณะกรรมการจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 12. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
 15. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1000 อาคารบีทีเอส ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 24-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000
ใบอนุญาตเลขที่ 1700/2560,1701/2560