Terms of Use

01. นิยาม

ถ้อยคำใดที่ได้ให้คำนิยามไว้แล้วในสัญญาให้บริการ ให้ถือว่ามีความหมายตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้

“สัญญาให้บริการ” หมายความว่า สัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ณ วันที่ลงนามในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)

“เครื่องอุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ อะไหล่ ส่วนประกอบ เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องสำรองและ/หรือ เครื่องมืออื่นใดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา

“การยืนยันการสั่งซื้อบริการ” หมายความว่า คำสนองยอมรับใช้บริการโทรคมนาคมต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเสนอในใบเสนอราคา ซึ่งผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และให้หมายความรวมถึง คำสั่ง คำขอใช้ และ/หรือเปลี่ยนแปลงบริการหรือที่เกี่ยวกับบริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนใช้บริการ คำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และคำขอใช้บริการโทรคมนาคม (MNP) ทั้งนี้ เอกสารยืนยันการสั่งซื้อบริการที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการเป็นครั้งคราวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้

“ใบเสนอราคา” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยผู้ให้บริการเพื่อเสนอบริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราว

02. สัญญาให้บริการ

ผู้ใช้บริการได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการประเภทจดทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ และให้ถือว่าสัญญาให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งปรากฎในเว็บไซด์ของผู้ให้บริการ https://www.dtac.co.th/contract.html

03. ประเภทบริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งบริการอื่นๆ แก่ผู้ใช้บริการซึ่งอาจรวมถึงบริการดังต่อไปนี้

3.1 บริการโทรคมนาคม แบบไม่รวมเครื่องอุปกรณ์

3.2 บริการโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์

3.2.1 บริการโทรคมนาคมพร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข

3.2.2 บริการโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์

3.3 บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด

3.4 บริการ USSD

3.5 บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)

3.6 บริการโปรแกรมประยุกต์

3.7 บริการอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะได้ตกลงกัน

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภทบริการ เมื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อบริการแต่ละประเภทแก่ผู้ให้บริการตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5 ของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

04. ผู้มีอำนาจลงนามยืนยันการสั่งซื้อบริการ

ผู้ใช้บริการตกลงมอบหมายให้บุคคลดังมีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ เป็นผู้มีอำนาจยืนยันการสั่งซื้อบริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการ การระงับ หรือการยกเลิกบริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและยอมรับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวทุกประการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

05. การยืนยันการสั่งซื้อบริการ และระยะเวลาใช้บริการ

5.1 ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันการสั่งซื้อบริการตามใบเสนอราคาที่ได้รับจากผู้ให้บริการในแต่ละคราวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

1 ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ และรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ วันที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ จำนวนเลขหมายที่ต้องการ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น และหากเป็นการใช้บริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวน ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องอุปกรณ์ด้วย

2 ออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จากที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ และรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ วันที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ จำนวนเลขหมายที่ต้องการ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น และหากเป็นการใช้บริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวน ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องอุปกรณ์ด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความเข้าที่ใจที่ตรงกันที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปหรือสาธารณะ หรือ

3 ลงนามยืนยันการรับบริการลงในใบเสนอบริการของผู้ให้บริการ (Quotation)

ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร หากผู้ให้บริการกำหนดรูปแบบเอกสารใดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้การสั่งซื้อบริการนั้นๆ สมบูรณ์แล้ว การสั่งซื้อบริการจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ลงนามผูกพันในเอกสารเฉพาะเช่นว่านั้นเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการยืนยันการสั่งซื้อบริการในแต่ละคราว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบข้อกำหนด เงื่อนไข และราคาที่ระบุใบใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และสัญญาให้บริการทุกประการ

5.2 บริการแต่ละประเภทมีระยะเวลาการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการหรือการยกเลิกการใช้บริการใดจะมีผลเฉพาะใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของบริการอื่นๆ ในใบเสนอราคาอื่นๆ แต่อย่างใด

06. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของ ”บริการโทรคมนาคม พร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข และบริการโทรคมนาคมพร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์”

ผู้ใช้บริการรับทราบ และตกลงว่าตลอดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการครอบครองและใช้ประโยชน์จากเครื่องอุปกรณ์เท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ยังคงเป็นของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะโอนหรืออาจโอนให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

6.1 กรรมสิทธิ์และการโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์

1. บริการโทรคมนาคม พร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข
ผู้ให้บริการตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ชำระราคาค่าเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการครบถ้วน หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6.4

2. บริการโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์คืนแก่ผู้ให้บริการภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันครบกำหนดเวลาให้บริการตามที่ระบุในเสนอราคาที่เกี่ยวข้องในสภาพที่เรียบร้อย และใช้งานได้ดี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง เว้นแต่ผู้ให้บริการจะแจ้งต่อผู้ใช้บริการเป็นหนังสือว่าผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะรับคืนเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์นั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6.4

6.2 เงื่อนไขการใช้งานเครื่องอุปกรณ์ และการดูแลรักษา

1. ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของตนเท่านั้น และต้องไม่นำเครื่องอุปกรณ์ไปให้เช่า หรือให้บริการแก่บุคคลอื่น

2. ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานปกติของเครื่องอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ และต้องไม่นำเครื่องอุปกรณ์ไปใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

3. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้บริการหรือบริวารของผู้ใช้บริการเท่านั้น และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันกระทบต่อสิทธิ และ/หรือกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ

4. ผู้ใช้บริการต้องสงวนรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้เสมือนเช่นวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องไม่ดัดแปลง แก้ไขเครื่องอุปกรณ์ หรือกระทำการอย่างใด ๆ อันทำหรืออาจทำให้เครื่องอุปกรณ์เสียหาย หรือเสื่อมราคา

5. ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์เสียหาย ไม่ว่าเพราะเหตุใด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือทันที และต้องส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อทำการซ่อมแซมเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติ และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอาจพิจารณาจัดส่งเครื่องอุปกรณ์สำรองตามจำนวนซึ่งผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควรให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการซ่อมแซม อย่างไรก็ดี หากตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องทำการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติและ/หรือสีที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องอุปกรณ์เดิมให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำต้องได้รับความตกลงจากผู้ใช้บริการก่อนแต่อย่างใด

6. ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ อันเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการ เป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าเครื่องคงเหลือ ตามสูตรการคำนวณมูลค่าเครื่องคงเหลือที่ระบุไว้ในข้อ 6.5

7. ผู้ใช้บริการต้องให้ความสะดวกและอนุญาตให้ผู้ให้บริการตรวจสภาพเครื่องอุปกรณ์ได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน

6.3 การสิ้นสุดการใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์ก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง

การใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน อาจสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน หรือ

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน

6.4 ในกรณีที่การใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 6.3 (1) หรือการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้

1. ชำระเงินค่าบริการที่ค้างชำระทั้งหมด ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วนทันที และ

2 ผู้ใช้บริการยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ ณ วันสิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าเครื่องอุปกรณ์คงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน (สำหรับการใช้บริการพร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข) หรือค่าเครื่องอุปกรณ์คงเหลือให้แก่ผู้ให้บริการตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 (สำหรับการใช้บริการพร้อมให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์) ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

6.5 สูตรการคำนวณ


dtac Business

07. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของ “บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด”

7.1 บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด หรือบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service หรือ SMS) หมายถึง บริการส่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะส่งให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบของข้อความสั้น ตามรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด

7.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
The User has the following obligations;

1. ต้องใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ

2. ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับศูนย์ส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการ

3. ต้องแจ้งข้อความและรายละเอียดที่ต้องการส่งให้แก่ศูนย์ส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ให้บริการกำหนดเพื่อการใช้บริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

4. ต้องแจ้งขอลงทะเบียนชื่อผู้ส่ง (sender name) กับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้บริการ และ/หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ส่งทุกคราว อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะพิจารณายอมรับการลงทะเบียนชื่อผู้ส่งดังกล่าวตามความเหมาะสม

5. ต้องระบุชื่อผู้ส่ง (sender name) ในข้อความสั้นทุกข้อความที่ส่งถึงผู้รับ

6. ต้องส่งข้อความสั้นในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้รับ

7. ต้องไม่ส่งข้อความสั้นในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความสั้นทุกประการ

8. ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
อนึ่ง Spam message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความสั้นอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม

7.3 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 7.2 (1), (4), (5) และ (6) ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

7.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการส่งข้อความสั้นแต่ละครั้ง จำนวนตัวอักษรรวมช่องว่างจะต้องไม่เกิน 160 (หนึ่งร้อยหกสิบ) ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือ 70 (เจ็ดสิบ) ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียว

กรณีที่มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมกัน ให้นำเกณฑ์การนับจำนวนตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการคิดจำนวนตัวอักษร
การส่งข้อความสั้นครั้งใดที่มีจำนวนตัวอักษรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวอักษรที่เกินกำหนด

7.5 การนับจำนวนครั้งของการส่งข้อความสั้นจะนับเมื่อศูนย์ส่งข้อความสั้นได้ยืนยันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทางได้รับข้อความสั้นเหล่านั้นแล้ว

7.6 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการส่งข้อความสั้นในแต่ละครั้ง ผู้รับอาจไม่ได้รับข้อความสั้นที่ศูนย์ส่งข้อความสั้นได้ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการใช้บริการส่งข้อความสั้นที่ผู้ให้บริการบันทึก โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

7.7 การใช้บริการส่งข้อความสั้นจะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ

3. เกิดเหตุตามข้อ 7.2 (1), (4), (5) และ (6)

08. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของบริการ USSD

8.1 “บริการ USSD (Unstructured Supplementary Service Data)” หมายถึง การรับและ/หรือส่งข้อความ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบดาต้าแอ็คเซ็ส (Data Access Channel) ผ่านศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์เคลือนที่ของเลขหมายปลายทางเพียงชั่วคราว (Flash Message) โดยไม่ถูกจัดเก็บในเครื่อง และจะถูกลบออกทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว

“บริการรับข้อความ USSD” หมายถึง บริการรับข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าของผู้ให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ

“บริการส่งข้อความ USSD” หมายถึง บริการส่งข้อความจากผู้ใช้บริการผ่านศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการไปยังเลขหมายโทรคมนาคมปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด

8.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ต้องใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ

2. ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการ

3. ต้องกำหนดรูปแบบข้อความ USSD ที่จะรับเข้าและ/หรือส่งออกผ่านบริการ USSD และแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทุกคราวที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อความดังกล่าว

4. ต้องติดต่อกับศูนย์ส่ง USSD จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ให้บริการกำหนด

5. ต้องส่งข้อความ USSD ในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้รับ

6. ต้องไม่ใช้บริการ USSD (บริการรับและ/หรือส่งข้อความ USSD) ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฏหมายใด ๆ

7. ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง Spam message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความสั้นอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม

8.3 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 8.2 (1),(5),(6) หรือ (7) ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

8.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าการรับข้อความ USSD แต่ละครั้งจำนวนตัวเลขรวมเครื่องหมาย ‡ และ # จะต้องไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) ตัวอักษร

8.5 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการส่งข้อความ USSD ในแต่ละครั้ง ผู้รับอาจจะไม่ได้รับข้อความ USSD ที่ศูนย์ส่งข้อความ USSD ได้ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการใช้บริการส่งข้อความประเภท USSD ที่ผู้ให้บริการบันทึก โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

8.6 การใช้บริการ USSD จะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ

3. เกิดเหตุตามข้อ 8.2 (1), (5), (6) หรือ (7)

09. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของบริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)

9.1 “บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)” หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการผ่านตู้สาขา (PABX/IP-PABX) เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง

9.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ต้องจัดเตรียมตู้สาขา (PABX/IP-PABX) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ และสื่อสัญญาณ มายังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงจัดหาสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดตั้งและเชื่อมโยงกับตู้สาขา (PABX/IP-PABX) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีที่บริการ E1/SIP สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ

อนึ่ง เมื่อบริการ E1/SIP สิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการตกลงส่งมอบสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณที่ผู้ให้บริการจัดหามา คืนให้แก่ผู้ให้บริการในสภาพเรียบร้อย และตกลงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการรื้อถอนสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อดังกล่าว

2. ต้องเป็นผู้กำหนด สถานที่จุดติดตั้ง และ จำนวนของสื่อสัญญาณเพื่อรองรับการใช้บริการ

3. ต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านช่องสัญญาณเสียง ทั้งกรณีโทรออกและ/หรือรับสายที่มีการเรียกเข้ามา

4. ต้องไม่กำหนด Caller Line Identity (CLI) จากเลขหมายโทรคมนาคมของบุคคลอื่นนอกจากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ

5. ต้องไม่นำบริการไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ และ

6. ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam voice message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง Spam voice message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความเสียงอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม

9.3 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 9.2 (3), (4) หรือ (5) ผู้ให้บริการอาจระงับบริการ หรือยกเลิกบริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

9.4 บริการ E1/SIP จะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ

3. เกิดเหตุตามข้อ 9.2 (3), (4) หรือ(5)

9.5 ในกรณีที่บริการ E1/SIP สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าติดตั้งและค่าเช่าสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณวงจรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นจำนวนเท่ากับ “ค่าบริการขั้นต่ำ” ตามกำหนดระยะเวลาที่เหลือจนครบกำหนด

10. ข้อตกลงเฉพาะของบริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Service)

10.1 “บริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Service)” หมายถึง การให้บริการโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ

“บริการโทรคมนามคมพร้อมอุปกรณ์” หมายถึง บริการโทรคมนาคมพร้อมการซื้อขายอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข และ/หรือบริการโทรคมนาคมพร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์

10.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ต้องใช้บริการโปรแกรมประยุกต์เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ

2. ต้องนำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น

3. ต้องไม่นำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้เพื่อการขายหรือให้บริการแบบขายส่งหรือขายต่อ

4. ต้องไม่นำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ

5. ในกรณีที่เป็นการใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับบริการโทรคมนามพร้อมอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 6 ของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

10.3 การรับประกันการให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ

2. ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

3. ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ และ

4. ปัญหาเกิดที่จากเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องอุปกรณ์ชำรุด บกพร่อง สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

10.4 การใช้บริการโปรแกรมประยุกต์อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ

3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 10.2

10.5 ในกรณีที่บริการโปรแกรมประยุกต์สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 10.4 (1) หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าจัดทำ หรือจัดหาโปรแกรมประยุกต์ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการรายเดือนสำหรับช่วงเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ตามใบเสนอราคา โดยในการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม

11. ข้อตกลงเฉพาะของบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service)

11.1 “บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service)” หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย พร้อมด้วยบริการเสริมพิเศษตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ

11.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ต้องใช้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ

2. ต้องนำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น

3. ต้องไม่นำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ไปใช้เพื่อการขายหรือให้บริการแบบขายส่งหรือขายต่อ

4. ต้องไม่นำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ใช้ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ

11.3 การรับประกันการให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) ในกรณี ดังต่อไปนี้

1 กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ

2. ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

3. ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ และ

4. ปัญหาเกิดที่จากอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่ายของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความชำรุด บกพร่อง สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

11.4 การใช้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ

3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 11.2

11.5 ในกรณีที่บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 11.5 (1) หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าจัดทำ หรือจัดหาบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) เป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการรายเดือนสำหรับช่วงเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ตามใบเสนอราคา โดยในการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม

12. การมีผลบังคับใช้

12.1 ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้มีผลใช้บังคับบริการทุกประเภทที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อตามวิธีการที่กำหนดในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้

12.2 การยกเลิก ระงับ หรือการสิ้นสุดบริการจะมีผลเฉพาะบริการตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของใบเสนอราคาฉบับอื่น อย่างไรก็ดี ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่สัญญาให้บริการสิ้นสุดลง

12.3 ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาให้บริการ คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับใช้

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การแต่งตั้งให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินการหัก ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเกี่ยวกับค่าบริการโทรคมนาคม และ ค่าบริการอื่นๆ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามรายการข้างต้นแทนท่าน ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มมีผลสำหรับการชำระค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ที่ได้แต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

13.1 ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่บริษัทฯ ออกให้ ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีเพิ่มข้อความ “บริษัทฯ ได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ... เป็นจำนวนเงิน ... บาท แทนผู้จ่ายแล้ว และจะดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในกำหนดเวลาชำระภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย”

13.2 เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนท่านแล้ว กรมสรรพากรอนุโลมให้ท่านใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่มีข้อความตามข้อ 1 เป็นหลักฐานยืนยันการหักภาษี ณ ที่จ่ายของท่านได้

13.3 ท่านไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อขอเรียกเงินคืนจากบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่การชำระค่าบริการของใบแจ้งหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ท่านได้แต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

14. ข้อตกลงอื่น ๆ

14.1 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

14.2 การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดล่าช้า มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือการสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

14.3 การส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการนั้น ให้ส่งให้แก่พนักงานขายหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ให้บริการ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป

14.4 การส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการนั้น ให้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้าแรกของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ในหน้าแรกของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้

15. ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการตรวจสอบ และส่งซ่อมทั้งเครื่อง และหน้าจอ

Terms and Conditions for dtac Mobile Care Service

บริการตรวจสภาพและส่งซ่อมสมาร์ทโฟน เฉพาะหน้าจอ หรือ ทั้งเครื่องและหน้าจอ

ข้อตกลงการให้บริการ dtac Mobile Care Service

“บริการ” หมายถึง บริการเปลี่ยนอะไหล่ และบริการตรวจสภาพเครื่องลงทะเบียนตามขอบเขตการให้บริการในข้อ 2

“เครื่องลงทะเบียน” หมายถึง เครื่องโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรือนาฬิกาสมาร์ทวอช ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ

“ผู้จัดทำบริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการให้ดำเนินการจัดทำบริการตามข้อตกลงนี้ให้แก่ บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

1. ระยะเวลาของการให้บริการ

บริการ dtac Mobile Care Service มีระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

การให้บริการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการ ได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในรอบเดือนถัดไป หรือ

1.2 ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

2. ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านการดำเนินการของผู้จัดทำบริการภายใต้ขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

2.1 บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องลงทะเบียน

แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งานผิดปกติและการเปลี่ยนอะไหล่ กระจกหน้าจอ อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการประกาศกำหนด ณ วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ

แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ และ ตัวเครื่อง: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งานผิดปกติและการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ (หน้าจอ กล้อง เมนบอร์ด ฝาหลัง) อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการประกาศกำหนด ณ วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ

2.2 บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน

2.2.1 บริการรับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน (door-to-door)

2.2.2 บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน กรณีพบการใช้งานผิดปกติ

2.2.3 บริการส่งเครื่องลงทะเบียนต่อให้ตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต สำหรับการตรวจสอบสภาพและข้อขัดข้องในการใช้งาน

2.2.4 บริการเครื่องทดแทนใช้งานระหว่างนำเครื่องลงทะเบียนเข้ารับบริการที่มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน และมียี่ห้อและรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเครื่องลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการ dtac Mobile Care Service ในขณะที่เครื่องลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน หรือ ความคุ้มครองจากผู้ผลิต ผู้จัดทำบริการจะดำเนินการเรียกร้องผลประโยชน์เหล่านั้น ในนามของผู้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

3. สิทธิได้รับบริการ

3.1 แพ็กเกจเสริมนี้สำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้น

3.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

3.3 ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 เครื่อง ตลอดระยะเวลาสัญญา

4. ขอบเขตที่อยู่นอกเหนือ การให้บริการ dtac Mobile Care Service

4.1 กรณีที่เครื่องลงทะเบียน มีการแก้ไขดัดแปลง โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บริการ ซึ่งจะเป็นผลให้ศูนย์บริการของผู้ผลิตปฏิเสธการให้บริการโดยสิ้นเชิง

5. วิธีการเรียกใช้บริการตรวจสอบและ/หรือบริการเปลี่ยนอะไหล่

ในการเรียกใช้บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีจำเป็น) มีขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

5.1 โทรแจ้งผู้จัดทำบริการ เพื่อขอใช้สิทธิ์บริการ dtac Mobile Care Service เพื่อตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนที่ หมายเลข โทร 02-026-3355

5.2 ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งรายละเอียดแก่ คอลเซนเตอร์ของผู้จัดทำบริการ ดังนี้

ก. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ
ข. หมายเลขอีมีเครื่องลงทะเบียน (IMEI Number)
ค. บรรยายลักษณะ หรือ อาการที่พบ
ง. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ทางคอลเซ็นเตอร์ของผู้จัดทำบริการจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้บริการในระบบ และแจ้งหมายเลขรับแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะรับบริการได้ดังกล่าวได้ หรือ แจ้งปฏิเสธในกรณีอื่นใด

5.3 หลังจากผู้จัดทำบริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการแล้ว ทีมงานของผู้จัดทำบริการ จะทำการรวบรวมข้อมูลและติดต่อกลับผู้ใช้บริการ

5.3.1 ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทีมงานจะทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนในทันที เพื่อดำเนินการจัดส่งเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม พร้อมกับรับเครื่องลงทะเบียน กลับมาดำเนินการตรวจสภาพ ณ สถานที่นัดหมาย ภายในเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งสำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้า รับ-ส่ง เครื่องจะสามารถไปรับเครื่องลงทะเบียนได้ในวันทำการถัดไป)

5.3.2 ในกรณีที่อยู่นอกเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทีมงานจะทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง ในวันและเวลาทำการถัดไป เพื่อดำเนินการจัดส่งเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม พร้อมกับรับเครื่องลงทะเบียนกลับมาดำเนินการตรวจสภาพ

ในกรณีใดๆในข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 หากทางผู้จัดทำบริการไม่สามารถติดต่อกลับลูกค้าได้เกิน 3 ครั้งใน 3 วันหลังจากได้รับแจ้ง ทางผู้จัดทำบริการจะทำการปิดการรับแจ้งไว้ก่อนและผู้ใช้บริการต้องติดต่อเพื่อแจ้งเหตุใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะไม่นับเป็นการติดต่อล่าช้าทางทางผู้จัดทำบริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเตรียมเครื่องลงทะเบียนให้พร้อม ก่อนส่งให้ทีมงานของผู้จัดทำบริการดังนี้

- ปิดระบบติดตามเครื่อง เช่น Find My iPhone, - ปิดระบบล้อคเครื่อง เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และ ระบบจดจำใบหน้า
- สำรองข้อมูลในเครื่องให้เรียบร้อย
- ถอดอุปกรณ์เสริม อื่นๆ อาทิเช่น หูฟัง แบตเตอรี่ เคสโทรศัพท์ ปากกา ซิมการ์ด และ การ์ดหน่วยความจำออกจากตัวเครื่อง
- ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นใด และ ยินยอมให้ตรวจสอบหมายเลข IMEI ของเครื่อง ที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของผู้จัดทำบริการทุกครั้งที่มีการรับหรือส่งเครื่อง

ผู้จัดทำบริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์อื่นใดที่มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการถอดออกก่อนส่งเครื่องซ่อมในทุกกรณี

5.4 เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเครื่อง จะดำเนินการโทรนัดหมายผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปพบอีกครั้งเพื่อยืนยันการนัดหมายก่อนการเดินทาง

5.5 ณ สถานที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับ รับมอบเครื่องลงทะเบียนจากผู้ใช้บริการที่ดำเนินการ ดังข้อ 6.3.3 โดยเจ้าหน้าที่จะนำซองกันกระแทกที่มีการจ่าหน้าซองมาที่ ผู้จัดทำบริการไว้เรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเตรียมซองมาเอง

(หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องลงทะเบียน ให้พร้อมก่อนเวลานัดหมาย)

5.6 เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ ตรวจสอบในระบบพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะดำเนินการโทรเพื่อสอบถามและยืนยันการรับมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม โดยสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน

5.7 เครื่องลงทะเบียนจะถูกส่งกลับมาที่ สำนักงานใหญ่ของ ผู้จัดทำบริการเพื่อส่งต่อให้กับช่างผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์บริการของผู้ผลิต เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องตามอาการที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ

5.8 เมื่อศูนย์บริการของผู้ผลิตทำการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนแล้ว

5.8.1 หากพบว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ผลิต หากเครื่องลงทะเบียนยังคงอยู่ในระยะรับประกันของผู้ผลิต ผู้ผลิตจะดำเนินการซ่อมเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต

5.8.2 หากพบว่าเป็นอาการที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ช่างของผู้ผลิตจะดำเนินการซ่อมตามอาการ (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม)

5.8.3 ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ เช่น หน้าจอแตกร้าว กล้องหน้าหรือกล้องหลังแตกร้าว เครื่องจมน้ำจนเมนบอร์ดได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะได้รับการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกไว้

- ในกรณีที่อะไหล่นั้นๆไม่อยู่ในขอบเขตการให้บริการตามแพ็กเกจบริการที่ผู้ใช้บริการสมัครไว้ ทีมงานจะดำเนินการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อให้ชำระเงินค่าอะไหล่ตามจริง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมจ่ายค่าอะไหล่ดังกล่าว ทีมงานจะแจ้งยุติการให้บริการ และนัดหมายเพื่อจัดส่งคืนเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการในขั้นตอนถัดไป โดยระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนั้น ทีมงาน ของผู้จัดทำบริการ จะติดตามสถานะอย่างใกล้ชิดและแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ

5.9 เมื่อศูนย์บริการดำเนินการซ่อมเครื่องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง ผู้จัดทำบริการ จะส่งเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง เข้ารับเครื่องลงทะเบียนคืนจากศูนย์บริการ

5.10 หลังจากที่ ผู้จัดทำบริการ ได้รับเครื่องลงทะเบียนคืนจากศูนย์แล้ว ทีมงานจะทำการนัดหมายผู้ใช้บริการเพื่อจัดส่งคืนเครื่องลงทะเบียน และรับคืนเครื่องใช้ทดแทนระหว่างการซ่อม

5.11 เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง จะดำเนินการโทรนัดหมายผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปพบอีกครั้งเพื่อยืนยันการนัดหมายก่อนการเดินทาง

5.12 ณ สถานที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับ รับคืนเครื่องใช้ทดแทนระหว่างซ่อมจากผู้ใช้บริการ ที่ได้ดำเนินการ ตามข้อ 6.3.3 แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะนำซองกันกระแทกที่มีการจ่าหน้าซองมาที่ ผู้จัดทำบริการ ไว้เรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเตรียมซองมาเอง

(หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมให้พร้อมก่อนเวลานัดหมาย)

5.13 เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ ตรวจสอบในระบบพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับมอบเครื่องลงทะเบียนคืนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโทรเพื่อสอบถามยืนยันการรับมอบเครื่องลงทะเบียนคืน โดยสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน

5.14 เจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ จะทำการปิดเคสหลังได้รับการยืนยัน และลงในระบบว่าผู้ใช้บริการรับสิทธิ์ไปแล้วเป็นจำนวน 1 ครั้ง

5.15 ในกรณีที่ผู้จัดทำบริการไม่สามารถไปรับหรือส่งมอบเครื่องทดแทนได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวขั้นต้น ผู้ให้บริการจะจ่ายค่าปรับชดเชยกรณีล่าช้าเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัลอื่นใดที่มีมูลค่าเทียบเท่าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท

5.16 ระยะเวลาของบริการเปลี่ยนกระจกหน้าจอ โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ความพร้อมของอะไหล่ด้วย หากว่าทางศูนย์บริการไม่มีอะไหล่ดังกล่าวและจำเป็นต้องสั่ง ระยะเวลาที่ใช้อาจจะนานกว่านั้นได้ โดยทางผู้จัดทำบริการจำดำเนินการติดตามและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะ

6. เงื่อนไขการใช้งานเครื่องทดแทนระหว่างรับบริการ

6.1 เครื่องใช้ทดแทนระหว่างซ่อมนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดทำบริการ ผู้ใช้บริการต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายตัวเครื่อง อาทิเช่น การติดสติ๊กเกอร์ หรือ วัตถุแปลกปลอมลงบนตัวเครื่อง รวมถึง ไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง และ ผู้ใช้บริการต้องไม่นำเครื่องดังกล่าวไปจำหน่ายออก หรือ ขายให้บุคคลที่สาม

หากพบความผิดปกติ ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัท จะมีบทปรับกับผู้ใช้บริการ

- ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของเครื่อง และพิสูจน์ทราบได้ว่าการดัดแปลงของเครื่องเกิดมาจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับเป็นมูลค่าเครื่องของรุ่นดังกล่าวหรือเทียบเท่า ณ วันที่ตรวจพบ

6.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขายเครื่องทดแทน หรือ ทำเครื่องทดแทนสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับเป็นมูลค่าเครื่องของรุ่นดังกล่าวหรือเทียบเท่า

6.3 ผู้ใช้บริการพึงทราบว่า อาจมีการสูญหายของข้อมูล รูปภาพ แอพพลิเคชั่น ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลงทะเบียน หลังการตรวจสภาพหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนการเรียกใช้บริการทุกครั้ง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ กับบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวได้

6.4 อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อความสวยงาม หรือ อุปกรณ์อื่นใดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลงทะเบียน อาจถูกถอดออกจากเครื่องลงทะเบียนได้ และผู้จัดทำบริการ จะไม่สามารถส่งสิ่งของดังกล่าวคืนให้ผู้ใช้บริการได้ อาทิเช่น ฟิล์มกันรอยที่ติดบนกระจกหน้าจอ สติ๊กเกอร์ที่ติดบนตัวเครื่อง เป็นต้น

6.5 กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการตอบคำถามต่างๆ ที่จำเป็น และให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ

6.6 ในการนัดรับส่งเครื่องกับเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่องทุกครั้ง ผู้ใช้บริการควรอยู่ ณ สถานที่ตั้งที่นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ และเตรียมรับสายโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่หาที่ตั้งไม่พบ หากเจ้าหน้าที่ไปถึงนัดหมายแล้วไม่พบผู้ใช้บริการ จะทำการติดต่อกับผู้ใช้บริการอีกครั้ง หากผู้ใช้บริการไม่สามารถมาพบกับเจ้าที่ได้ตามที่นัดหมาย ผู้จัดทำบริการจะให้เจ้าหน้าที่นำส่งใหม่อีกเพียง 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้ใช้บริการยังไม่สามารถมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้อีก จะมีค่าใช้จ่ายในการนำส่งใหม่ครั้งละ 100 บาท

ส่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ไปจัดส่งตามเวลาที่นัดหมายไว้เกินกว่า 1 ชั่วโมง เป็นต้นไป และไม่พบตัวผู้ใช้บริการ การจัดส่งใหม่จะไม่มีการคิดค่าปรับเพิ่มเติมใดๆ

(หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนเวลานัดหมาย)

6.7 ผู้จัดทำบริการ จะส่งเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง ณ สถานที่นัดหมายที่เป็น ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ทำงานของผู้ใช้บริการ เท่านั้น โดยพื้นที่สาธารณะอื่นใด อาทิเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ ไม่สามารถใช้ระบุเป็นจุดนัดหมายได้

6.8 ถ้าหากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีเจตนากระทำการทุจริต ผู้จัดทำบริการ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.9 บริการ dtac Mobile Care Service นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้

7 การส่งเรื่องร้องเรียนและคำติชม

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับริการ สามารถติดต่อได้ที่โทร 02-026-3355

ส่งอีเมล์ devicecare@easysunday.com

ส่งจดหมาย (ผู้จัดทำบริการ)

บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาธรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

8 ช่องทางการยกเลิกบริการ มีทั้งหมด 3 ช่องทาง

8.1 กด *437*99# แล้วโทรออก

8.2 ติดต่อ dtac call center 1678 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

8.3 ศูนย์บริการดีแทค

9 ช่องทางการตรวจสอบการใช้บริการ dtac Mobile Care มีทั้งหมด 2 ช่องทาง

9.1 กด *437*2# แล้วโทรออก

9.2 เว็บไซต์ https://easysunday.com/mobilecare/checkimei

10 นโยบายความเป็นส่วนตัว

http://www.dtac.co.th/mobilecare/PrivacyNotice2019Thai23072019.pdf

16. ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ dtac OneCall (dtac VPBX)

“บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX)” หมายถึง การให้บริการด้านโซลูชั่นการสื่อสาร ที่จำลองการทำงานระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) เพื่อใช้งานร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ

1 ใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ

2 นำบริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น

3 ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านช่องสัญญาณเสียง ทั้งกรณีโทรออกและ/หรือรับสายที่มีการเรียกเข้ามา

4 เปิดใช้บริการ โดยประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิด หมายเลขหลัก (Main Number) จำนวน 1 (หนึ่ง) หมายเลข และ หมายเลขเสริม (User Number) ตามที่กำหนด โดยหมายเลขแต่ละชนิด ต้องเปิดใช้ร่วมกับบริการอื่น ตามเงื่อนไขด้านล่าง (ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

4.1 หมายเลขหลัก (Main Number) ประกอบด้วย

- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมการโทรแพ็กเกจ (Package) บวกกับ dtac OneCall or dtac VPBX แพ็กเกจ

- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) สำหรับหมายเลขนำหมู่ (Main Number) แบบรายปี (12 เดือน) พร้อมคุณสมบัติการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาเดียวกันตามจำนวนคู่สายที่มีอยู่ระบบ

4.2 หมายเลขเสริม (User Number) ประกอบด้วย
User number will consist of

- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมการโทรแพ็กเกจ (Package) บวกกับ dtac OneCall or dtac VPBX แพ็กเกจ

- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) สำหรับหมายเลขเสริม (User Number) แบบรายปี (12 เดือน)

5 ชำระค่าบริการติดตั้ง หรือแก้ไข ระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) หรือ Call Flow หรือ Voice Record ตามที่ระบุในใบเสนอราคา ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

6 กรณีต้องการใช้บริการเสริมอื่นๆที่ใช้ร่วมกับ บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac Mobile OneCall หรือ dtac VPBX) โดยผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อ และชำระเงินเพิ่มได้ตามรายละเอียดการให้บริการที่ระบุในใบเสนอราคา ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

7 การยืนยันการสั่งซื้อบริการ (เปิดใช้/แก้ไข) สามารถทำได้ตามที่ระบุในหัวข้อที่ 5 โดยมีการลงนามยืนยันการรับบริการลงในใบเสนอบริการของผู้ให้บริการ (Quotation) และส่งแบบฟอร์ม checklist ที่ระบุรายละเอียดการใช้งานสินค้า รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง

8 การใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายใดๆภายใต้บริการนี้จำกัดเฉพาะการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารในธุรกิจของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยห้ามนำไปใช้ในการดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และห้ามนำไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือการใช้งานผิดประเภท รวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ และเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปใช้ ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามรายการส่งเสริมการขายสำหรับบริการนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานจริงในแต่ละรอบบิล

9 ผู้ใช้บริการต้องไม่จัดทำ, ใช้, จัดส่ง, เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam voice message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง Spam voice message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความเสียงอันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม

10 การรับประกันการให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) ในกรณี ดังต่อไปนี้

10.1 กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ

10.2 ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ

10.3 ปัญหาที่เกิดจากแอปพลิเคชัน (Application) ที่ใช้ร่วมกับบริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX)

11. การใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

11.1 ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

11.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ หากผิดในเรื่องกฏหมาย ทางผู้ให้บริการสามารถดำเนินการระงับหรือยกเลิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของdtac OneCall หรือ dtac VPBX ผู้ให้บริการจะดำเนินการดังนี้

12.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) ก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 12.3 หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบฯคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน ตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 โดยการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

12.2 ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบฯคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน ตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 โดยการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

12.3 สูตรการคำนวณ Formula
มูลค่าค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯคงเหลือ = (จำนวนเดือนที่เป็นระยะเวลาบริการตามที่ระบุในใบเสนอราคา - จำนวนเดือนที่ใช้บริการไปแล้ว) x มูลค่าค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯต่อเดือน

17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรีประกัน

- ค่าบริการของแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 1 เบอร์สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตได้ 1 ครั้งเท่านั้น
- เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประกันภัยฟรีตามแพ็กเกจเสริมนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผย หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการแก่บริษัทประกันภัยต่อไป
- หากต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต การยกเลิกจะมีผลในรอบบิลถัดไป
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการลูกค้าองค์กรเท่านั้น
- สำหรับแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด จะถูกคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนที่ไม่มียอดค้างชำระ ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status) และไม่ใช่ผู้ที่ที่สมัครแพ็กเกจจ่ายแล้วจบ
- การรับสิทธิประกันสุขภาพเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ซึ่งระบุในบัตรชมพู) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนโดยตรงกับบริษัทประกันภัย เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขของความคุ้มครองตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ ที่ https://static.easysunday.com/dtac/T%26C_SME_HEALTH.pdf
- ผู้ใช้บริการตกลงเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิที่ท่านได้รับโดยตรงจากบริษัทประกันภัย อีกทั้งยังตกลงและรับทราบว่าดีแทคเป็นเพียงผู้มอบสิทธิพิเศษตามโครงการนี้ให้กับท่านเท่านั้น และดีแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพนี้ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแพ็กเกจเสริมทุกกรณี
- เงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ