!don't Delete

dtac SMS


Dtac SMS คือ

บริการส่งข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบการแจ้งข่าวหรือประยุกต์ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาด ผ่านทาง SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรที่ต้องการสื่อสารหาลูกค้านั้นสามารถส่งข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ หรือ API Programing ทั้งนี้สามารถส่งได้ทุกเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้องค์กรยังสามารถกำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender) รวมถึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย

จุดเด่นและประโยชน์ของบริการ Dtac SMS

 1. สามารถรายงานผลการส่งข้อความ (Delivery Report ) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการทราบว่าข้อความที่ส่งไป ถึงผู้รับหรือไม่ ซึ่งค่าบริการจะถูกคิดตามจำนวนข้อความที่ส่งไปและถึงผู้รับเท่านั้น
 2. รองรับการส่ง SMS ที่มีความยาวมากกว่า 1 ข้อความ หรือมากกว่า 70 ตัวอักษรภาษาไทย หรือ 160 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้รับสามารถอ่านข้อความได้อย่างต่อเนื่อง เสมือนอ่านข้อความเดียว เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย
 3. มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้บริการ ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากลอย่าง HTTPS (Hyper Text Transmission Protocol Secure) โดยทุกการเชื่อมต่อจะถูกรักษาความปลอดภัยภายใต้ระบบ SSL หรือการเชื่อมต่อแบบ Secure Socket Layer
 4. บริการหลังการขาย ด้วยทีม Corporate Customer Service ที่เพียบพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้องค์กรของคุณตลอด 24 ชั่วโมง
 5. กรณีส่งข้อความถึงผู้รับ SMS เรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่มีการส่งข้อความเดิมซ้ำ

Dtac SMS สามารถทำอะไรได้บ้าง

 1. สร้างรูปแบบข้อความ (Template SMS) เพื่อใช้สำหรับส่ง เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน และลบข้อความที่จะส่งไปยังผู้รับปลายทางได้ด้วยตนเอง
 2. ตรวจสอบผลการส่งข้อความได้ทันทีผ่านทางเว็บไซต์ ผลการส่งจะแสดงรายละเอียดเวลาการส่งข้อความ พร้อมหมายเลขปลายทาง
 3. เรียกดูข้อมูลการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้ 3 เดือนย้อนหลัง
 4. User Admin สามารถสร้าง, แก้ไขและลบ Sub User เพื่อแยกการใช้งานในแต่ละแผนกได้ โดยยอดการใช้งานจะคำนวณจากการใช้งานของทุก Sub User รวมกัน
 5. user ผู้ใช้งาน สามารถแก้ password เพื่อป้องกันการใช้งานจากผู้อื่นได้
 6. สามารถสื่อสารได้ทั้งแบบ one-way communication (SMS Broadcasting) สำหรับการกระจายข่าวสารข้อมูลไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทุกเครือข่าย หรือ two-way communication (Interactive SMS) การสื่อสารที่ต้องการใช้ในรูปแบบการโต้ตอบกลับได้
 7. สามารถระบุจำนวน SMS Quota ให้แต่ละ user ของทุกช่องทางการใช้งานได้ (WEB, API, FTP)
 8. สามารถกำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender name) เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 11 ตัวอักษร และตัวเลขไม่เกิน 20 ตัว และกำหนดชื่อผู้ส่งได้สูงสุด 10 รายชื่อ และสามารถส่งข้อความได้ทั้งตัวอักษรภาษาไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษในหนึ่งข้อความ

ทั้งนี้คุณสามารถใช้งาน SMS เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารขององค์กร ด้วยการส่งข้อมูล SMS ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 • วิธีที่ 1 ส่งข้อความผ่านระบบ Application ที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรองรับการทำงานแบบ HTTP และ HTTPS
 • วิธีที่ 2 ส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ คือ http://corpsmsweb.dtac.co.th
 • วิธีที่ 3 ส่งข้อความโดยการวาง File ผ่านระบบ FTP

คุณสมบัติการใช้งานผ่านระบบ Application (API)

 1. สามารถพัฒนาระบบ Application ได้หลากหลายรูปแบบ โดยทาง DTAC ได้จัดเตรียมคู่มือการพัฒนาระบบ API
 2. สามารถพัฒนาระบบ Application เพื่อรับ Delivery log Report ได้

คุณสมบัติการใช้งานผ่านเว็บไซต์

 1. สามารถส่งข้อความเป็นรายบุคคลได้มากกว่า 1 คน
 2. สามารถสร้างกลุ่ม เพื่อเก็บเลขหมายของผู้รับ (Address Book) ได้ไม่จำกัดจ่านวนกลุ่ม และในแต่ละกลุ่มไม่จำกัดจำนวนสมาชิก รวมถึง แก้ไข และลบได้
 3. การส่งข้อความสั้น (SMS) สามารถเลือกวิธีการส่งได้ จาก Address Book การ Import file (*.txt ,*.csv) หรือการระบุเบอร์โทรศัพท์
 4. สามารถสร้างรูปแบบข้อความ (Template SMS) เพื่อใช้สำหรับส่ง, เพิ่มเติม, ปรับเปลี่ยน และลบรูปแบบข้อความไปยังผู้รับปลายทางได้ด้วยตัวของคุณเอง
 5. ผู้ส่งสามารถเลือกวิธีการส่ง แบบการตั้งเวลา (Schedule) , หรือส่งใน Real-time ขณะนั้น (Send Now)
 6. สามารถตรวจสอบผลการส่งข้อความได้ทันทีโดยผ่านทางเว็บไซต์ ผลการส่งจะแสดงรายละเอียดเวลาการส่งข้อความพร้อมหมายเลขปลายทาง
 7. สามารถเรียกดูข้อมูลการใช้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ 3 เดือนย้อนหลัง
 8. สามารถสร้าง Sub User จาก User Admin ที่กำหนดให้ เพื่อแยกการใช้งานในแต่ละแผนกได้ โดยยอดการใช้งานจะคำนวณจากการใช้งานของทุก Sub User รวมกัน

คุณสมบัติการใช้งานผ่าน FTP

 1. มีการวางระบบ Server ให้เพียงพอกับการส่งข้อมูลจำนวนมาก
 2. รองการการวาง file ส่งข้อความแบบ text file และส่งข้อความให้อัตโนมัติ
 3. มีระบบป้องกันการ upload SMS file ที่ยังข้อมูลไม่สมบูณ์ ก่อนการส่ง SMS

ลักษณะการใช้งาน dtac SMS

กำหนดชื่อผู้ส่งที่ต้องการแสดง (สูงสุด 10 รายชื่อ) และตั้งเวลา การส่ง (อัตโนมัติ)

ใส่ข้อความที่ต้องการส่ง และป้อน หมายเลขของกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ผ่านทาง Application หรือเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้ให้

ข้อความจากองค์กร ส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบ SMS โดยแสดงชื่อผู้ส่งตามที่ องค์กรกำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มเป้/าหมาย

Tips

 1. dtac goood business จะเก็บรักษาข้อมูลที่ลูกค้าใช้งานเป็นความลับ ทั้งในระหว่างการเข้าใช้บริการ และเมื่อสิ้นสุดการใช้บริการตามนโยบายของบริษัทและตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 2. การคิดค่าบริการจะคิดเฉพาะข้อความที่สามารถส่งถึงโทรศัพท์มือถือปลายทาง (Status=Success) หากข้อความที่ส่งไม่ถึงผู้รับปลายทางจะไม่มีการคิดค่าบริการ
 3. การคำนวณข้อความ
  1. ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ
  2. ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ
  3. ข้อความภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ

 

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก