!don't Delete

Mobile Proximity


เป็น Application ที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กร ทั้งในเรื่องของการเข้างาน – ออกงาน และการออกไปปฎิบัติหน้าทีตามสถานที่ต่างๆ ทิ่ได้มอบหมายไว้ โดยมีการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งระบุพิกัดและแสดงผลแบบ Real Time

คุณสมบัติ

 1. สามารถรู้พิกัด และติดตามตำแหน่งของพนักงานในองค์กร
 2. สามารถทำลาหยุดในระบบได้
 3. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านการใช้งาน QR Code
 4. สามารถประเมินผลการเข้า-ออกงานของพนักงาน

 

ประโยชน์ของ Mobile Proximity

 1. องค์กรไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลงเวลาเข้า-ออกงาน
 2. องค์กรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลงเวลาเข้า-ออกงาน
 3. องค์กรสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรได้แม่นยำขึ้น
 4. ลดปัญหาการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของพนักงานในองค์กรได้
 5. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์การบันทึกเวลาทำงานขององค์กร
 6. เพิ่มความสะดวกในการลงเวลาเข้า-ออก และลางาน ของพนักงานในองค์กร

 

จุดเด่นของบริการ Mobile Proximity

 1. เป็นบริการผ่าน application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้มีความสะดวกในการใช้งาน
 2. ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นแบบ Real-Time 

 

ตอบโจทย์ธุรกิจประเภทใด

เหมาะกับธุรกิจที่ทำงานเป็นกะ เช่น แม่บ้าน, พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึง ธุรกิจการส่งสินค้า และธุรกิจที่ต้องมีการออกไปตามสถานที่ต่างๆ

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก