!don't Delete

Dual Bill

Dual Bill

บริการแยกใบแจ้งชำระค่าบริการช่วยให้องค์กรสามารถบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารขององค์กรเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียด
Multi SIM

Multi SIM

บริการเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ สื่อสารได้หลากหลายประเภทพร้อมกัน โดยลูกค้าองค์กรสามารถมี SIM Card ไว้ใช้งานได้มากถึง 5 SIM ต่อ 1 เลขหมาย
รายละเอียด
Ring4U

Ring4U

เพิ่มคุณค่าให้ทุกการติดต่อ ด้วยบริการเสียงรอสาย Ring4U ที่เปลี่ยนสัญญาณรอสายธรรมดาให้เป็นข้อความหรือเสียงเพลงขององค์กรตามความต้องการ
รายละเอียด