dtac Business dtac Business

dtac business Withholding Tax

หมดกังวลเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เพียงให้เราเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี

dtac Business

ให้ dtac เป็นตัวแทนนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมดกังวลกับหลายขั้นตอน

การมอบอำนาจให้ ดีแทค กระทำการแทนผู้จ่ายเงินเพื่อหักภาษีได้ ณ ที่จ่าย ดีแทคจะช่วยจัดการขั้นตอนต่างๆให้ดังนี้

  • ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด. 53
  • นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

บริการ dtac Withholding Tax มีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร

บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพียงแต่งตั้งให้ dtac เป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย dtac จัดการให้ตลอดทั้งบริการ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

ช่วยลดเวลาการจัดเตรียมเอกสารรอบรับหลายช่องทางในการชำระค่าบริการ

รวดเร็วในการชำระค่าบริการ

dtac ช่วยจัดการในการยื่นภาษี ให้จนครบทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการบริการ

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็จัดการกับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ง่ายๆ

แต่งตั้ง

ลูกค้าต้องแต่งตั้ง dtac เป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลุกค้า

ชำระเงิน

ลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวนกับ dtac เจ้าหน้าที่จะหัก และ นำส่งถาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนจนจบขั้นตอน

เก็บหลักฐาน

ลูกค้าสามารถใช้ใบเสร็จที่ dtac ออกให้เป็นหลักฐานที่แสดงว่า dtac ทำรายการแทนโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ให้ dtac ช่วยให้การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องสบายๆ

คำถามที่พบบ่อย

ส่วนที่หัก ณ ที่จ่ายฝ่ายใดที่ถูกหัก ระหว่างลูกค้ากับ dtac ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ จากการหักภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น ภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเงินดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเสมือนเป็นภาษีที่ทาง dtac ชำระให้แก่กรมสรรพากรล่วงหน้า ซึ่งทาง dtac สามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวไปขอคืนเป็นเครดิตภาษี เมื่อต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตอนสิ้นปี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ dtac ถูกหักดังกล่าวจึงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไร เป็นเพียงการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและถือเสมือนเป็นเพียงการชำระภาษีล่วงหน้าเท่านั้น

กรณียื่นหักลาช้าจะมีค่าปรับเกิดขึ้นคิดค่าปรับอย่างไร?

หากลูกค้าไม่ได้ทำการแต่งตั้ง dtac ให้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน และทางลูกค้าได้ทำการหักภาษี และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรล่าช้า ทางลูกค้าจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และอาจจะต้องเสียเบี้ยปรับด้วยหากมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเลย


ซึ่งถ้าหากทางลูกค้าแต่งตั้ง dtac ให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนแล้ว ทาง dtac มีหน้าที่จะต้องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่าช้าดังกล่าว

สิ้นปีลูกค้าต้องทำอะไรกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายบ้าง?

หากลูกค้าไม่ได้ทำการแต่งตั้ง dtac ให้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน ลูกค้ามีหน้าที่เพียงที่จะต้องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปดังกล่าวข้างต้น โดยลูกค้าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรอีกเมื่อสิ้นปี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นส่วนที่ต้องเสียภาษีไปเฉย ๆ หรือทำคืนลดหย่อน เหมือนภาษีบุคคลธรรมดา หรือไม่?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเพียงภาษีที่ทาง dtac ถูกหักเสมือนการชำระภาษีล่วงหน้า เช่นเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อสิ้นปี ทาง dtac จะต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท และนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้ถูกหักไว้ดังกล่าวมาเป็นเครดิตภาษี เช่นเดียวกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Contact Sale Service 1431

Or Contact dtac Call Center 24/7

For More Information

dtac agent is going to contact you to provide more details