Private voice network (E1/VoIP)

บริการโทรศัพท์ผ่านคู่สายที่สามารถรองรับการใช้บริการโทรศัพท์สำนักงานที่มีปริมาณการใช้งานสูง รองรับทั้งการโทรออกและรับสายเข้าพร้อมกันหลายคู่

dtac SMS

เครื่องมือสื่อสารที่ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจคุณให้ง่ายและสะดวกมากขึ้นทั้งในรูปแบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือประยุกต์ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาด

Corporate Internet Gateway

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กร ของ dtac รองรับการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ การรับ - ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง บนโครงข่ายคุณภาพ

Mobile Proximity

Application ที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กร ทั้งในเรื่องของการเข้างาน - ออกงาน และอื่นๆ

Solution

Mobile Proximity

Mobile Proximity

แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กร ทั้งในเรื่องของการเข้างาน – ออกงาน และการออกไปปฎิบัติหน้าทีตามสถานที่ต่างๆ
รายละเอียด
Wifi on vehicle

Wifi on vehicle

บริการ Wifi บนโครงข่ายของดีแทค เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการinternet ในขณะเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น ไม่มีสะดุด
รายละเอียด
Vehicle & Asset Tracking

Vehicle & Asset Tracking

โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบริหารจัดการยานพาหนะและการดำเนินงานธุรกิจขนส่งอย่างครบวงจร
รายละเอียด